ทดลองทำข้อสอบครู


แนะนำวิทยากร

         


LINE@:@teacher35
แผนที่โรงแรมติวสอบ

นายภาณุวัฒน์  จิตร์จำนงค์

ที่ 1 เอกดนตรี

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2


ฑศพล  พรมรังสี 

 สอบครูกทมได้ที่ 1 วิชาเอกเทคโนฯ

ปิ่นประภาภรณ์ กุลสุวรรณ 

สอบครูกทมได้ที่ 1 วิชาเอกคอมพิวเตอร์

ธนัฐฐา  สว่างรักษ์

สอบครู กทม.ได้ที่ 1 วิชาเอก  ภาษาไทย

นายกฤติภณ  เณรตาก้อง

ที่ 1 เอกภาษาไทย  

สพป.ราชบุรี เขต 2

นางสาวศิวาพร  ไผ่ครบุรี

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์  

สพป.ชุมพร เขต 1

นางสาวนพรัตน์  ยุคเกษมวงศ์

ที่  1 เอกภาษาอังกฤษ      สพม.9

นายทนงศักดิ์  หิรัญเรือง

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.ระนอง

นางประสบพร  หัตถกิจ

ที่ 1 เอกปฐมวัย

สพป.ชุมพร เขต 1

นายเจนณรงค์  อินทสุข

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์

สพป.นนทบุรี เขต 2

นางสาวหทัยทิพย์  หยงสตาร์

ที่ 1 เอกสุขศึกษา

สพป.ตรัง เขต 2

นางนันทพร  ศรีใหม่

ที่ 1  เอกปฐมวัย

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

 

นางสาวธนสร  สุขแก้ว

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

นางสาวชุติมาตย์  สนิทปู่

ที่ 1 เอกสังคมศึกษา

สพป.ตรัง เขต 2

นายคมกฤช  นิลวิจิตร

ที่ 1 เอกคอมพิวเตอร์ สพม.13

นางสาวสุชาดา  อำลอย

ที่ 1 เอกบรรณารักษ์

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

นางสาวกาญจน์สิตา  ตู้แก้ว

ที่ 1 เอกพลศึกษา  สพม.9

นายกิตติพงศ์  อ่ธิพรม

ที่ 1 เอกนาฏศิลป์ สพม.7

นางสาวฉวีวรรณ  พุ่มแจ้

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

นางสาวพรรณทิวา  จันทญาติ

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์ สพม. 36

นายอนุชา  โสลำภา

ที่ 1 เอกฟิสิกส์ สพม. 18

นางสาวนิตยา  ฟุ้งเฟื่อง

ที่ 1 เอกคอมพิวเตอร์

สพป.ระนอง

นางสาวมัทนา  ริดจันดี

ที่ 1 เอกปฐมวัย

สพป.นครราชสีมา เขต 6

นายสุรเดช  อินอ่อน

ที่ 1 เอกภาษาอังกฤษ

สพป.ชลบุรี เขต 1

นางสาวจารินิด  ต้นไฮ

ที่ 1 เอกอังกฤษ

สพป.จันทบุรี เขต 1

นางสาวปาจรีย์  น่วมเกิด

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

นายปัญญาวิทย์  แจ่มกนะจ่าง

ที่ 1 เอกภาษาไทย สพม.7

นางสาวทิพวรรณ  บุญอ่อน

ที่ 1 เอกสังคมศึกษา

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

นางสาววรณัน  ฉ่ำมณี

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

นายฮาตี้ย์  นิ่งแบบ

ที่ 1 เอกคริตศาสตร์

สพป.ภูเก็ต

นางสาวขนิฐา  แสงภารา

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.อยุธยา เขต 1

นางสาวฌาริญญา  ซ้ายหัน

ที่ 1 เอกปฐมวัย

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

นายสรสักดิ์  สิทธิคง

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.ตาก เขต 2

นางสาวจิดาภา  ศรีสิงห์

ที่ 1 เอกสังคมศึกษา

สพป.นนทบุรี เขต 2

นางสาวสุชัญญ์ญา  จันทร์นามเขตต์

ที่ 1 เอกภาษาจีน สพม.26

นายสันติ  ขำสกล

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.กำแพงเพชร เขต 2


ดับที่ 2 วิชาเอกบรรณารั

ช่อเพชร  โยเหลา

ที่ 1 เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น  วิชาเอกวิทยาศาสตร์

ชมมณี  ทมโคตร

ที่ 2 เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น  วิชาเอกภาษาไทย

อลิศรา  อุทธสิงห์

ที่ 2 เอกสังคม อบจ ศรีสะเกษ

ธีรศักดิ์  เชื่อนันตา

ที่ 1 เทศบาลเมืองลำพูน วิชาเอกคอมพิวเตอร์

ศุภชัย  ตาสาย

ที่ 2 เอกอุตสาหกรรม สพม.41

ฐชาดา  ถิระโคตร

ที่ 2 เอกสังคม นครราชสีมา 3


รูปภาพ

พัทธ์ธีรา  ศรีประสิทธิ์

ที่ 2 เอกอังกฤษ สพม.1รูปภาพ

ธันย์ชนก  จันทะบุตร

ที่ 2 เอกวิทย์ฯ นครสวรรค์2

รูปภาพ

จิรานุตม์  ถิ่นคำเชิด

ที่ 2 เอกเทคโนฯ อบจ.ศรีสะเกษ

พิพัฒน์พงษ์  ทองอยู่

ที่ 1 เอกพลศึกษา อบจ.ชัยภูมิ

ศยานนท์  ศิริขันธ์

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์ อบจ.สกลนคร


 สถิติวันนี้

235 คน

 สถิติเมื่อวาน 597 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
15240 คน
296848 คน
1860307 คน
เริ่มเมื่อ 2008-05-29


 


สนทนาประสาสอบครู


ขอความอนุเคราะห์สมาชิกโพสแนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา 55 ใว้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับ
ขอเชิญร่วมโพสข้อสอบเท่าที่จำได้ครับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย โดยชมรมพัฒนาครูไทย 2012-06-04 13:57:22 [IP : 124.121.75.xxx]

ความคิดเห็น
131.ยื่นอุทธรณ์ใบประกอบวิขาชีพ................................. (คณะกรรมการคุรสภา)
132.ข้อใดถูกต้องเมื่อการตรวจรับพัสดุคนใดคนหนึ่งไม่ยอมตรวจรับงานจ้าง..............(ยกเลิก)........การตรวจรับพัสดุ จะต้องลงความเห็นเป็นเอกฉันท์และลงลายมือชื่อทุกคนเท่านั้น ส่วนการบันทึกความเห็นแย้งอยู่ในขั้นของกรรมการเปิดซองและยึดมติเสียงข้างมาก
133.การประกันคุณภาพสิ่งใดสำคัญมากที่สุด..........จำตัวเลือกไม่ได้ แต่การประกันคุณภาพการศึกษาก็เพื่อให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตรและรับประกันความมั่นใจของผู้ใช้บริการ
134.นโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายเรียนฟรี 12 ปี...................(เป็นธรรมและเสมอภาค)
135.การบริหารปัจจุบันยึดหลักใด...................................... (แนวราบ หรือ กระจายอำนาจ)
136.การสอนแบบใดที่จะรูว่านักเรียนมีความรู้………….จำตัวเลือกไม่ได้มีอะไรบ้าง

By ชมรม 2012-07-14 23:05:17 [IP : 101.51.123.xxx]
115. ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม KPA ………………………มาตรฐานการเรียน
116.ข้อใดไม่ใช่การจัดการเรียนการสอนที่ใช้นักเรียนเป็นสำคัญ …จัดชั้นเรียนให้นักเรียนที่มีเกรดเท่าเท่าอยู่ด้วยกัน
117.จากข้อความข้างบน หมายถึง ข้อใด( มีเนื้อหาสาระ กิจกรรมการสอน สื่อ การวัดผลประเมินผล )
...................................คำอธิบายรายวิชา
118.ข้อใดคือห้องสมุดเหมือนจริง.................................... hardware, software, network
119.คำอธิบายรายวิชา คือ ทุกตัวเลือก ตอบ ข้อ 5
120.ขั้นตอนประกันคุณภาพภายในขั้นตอนทำประกันคุณภาพที่ถูก (มฐ-วางแผน-บริหารและสาระสนทศ-ดำเนินการ-ติดตาม-ประเมินผล-รายงาน-พัฒนา)
121.การตรวจเอกสาร ร่องรอย การปฏิบัติงานจริงและการรับรอง........(ยืนยันการได้ปฏิบัติจริง)
122.ข้อใดกล่าวผิด ......................................(ผู้ทรงวุฒิในก.ค.ศ.2 ปีติดต่อกันได้)
123. การเสนอแผนการบริหารราชการแผ่นดินหลังแถลงนโยบาย.......................(นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ)
124.ผู้ปกครองย้ายนักเรียนไปที่อื่น3ปีหลัง เป็นผอ.ทำอย่างไร.....(ประชุมครูเพื่อวิเคราะห์ถึงแนวทางแก้ปัญหา)
125.ถ้าความเสี่ยงสูง.............................หลีกเลี่ยงความเสี่ยง
126.ถ้าความเสี่ยงไม่มาก........................ถ่ายโอนความเสี่ยง
127.ถ้าความเสี่ยงต่ำ................................ควบคุมความเสี่ยง
128.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ......(จำตัวเลือกไม่ได้ มีคำว่าประกัน กับ ประเมิน)
129.ข้อใดไม่ถูกหลักเศรษฐกิจพอเพียง .............(จำตัวเลือกไม่ได้ บางตัวเลือกมีคำว่าตระหนี่ด้วย)
130.ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการอบรม วิจัยเสร็จ..............(ส่ง ผอ.ภายใน 1 เดือน)
By ชมรม 2012-07-14 23:03:17 [IP : 101.51.123.xxx]
101.ข้อมูลที่ ห้ามมิให้เปิดเผย ...........................ส่วนบุคคลบุคคล /ข้อมูลร่างกาย/ สุขภาพ/ จนท.ปกครอง
102.ความหมายของคำว่าเด็ก ........................................ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
103.ข้อใดไม่ใช่อำนาจ ผอ. พรบ.ครู ………………เลื่อนขั้นเงินเดือนครูทุกคนในโรงเรียน
104.ครูทำอนาจารเด็กนักเรียนโทษต่ำสุด ...........................ปลดออก 105. ผอ.สั่งลงโทษทางวินัย อุทธรณ์ต่อ ....................................อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
106.ข้อใดไม่ใช่ การดำเนินการร้องทุกข์ ………………………………../ยื่นผอ.เขต/
107 .คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการขึ้นในสังกัด……………. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
108. Job Rotation เหมาะสมระดับใด ............ข้อนี้งงเหมือนไก่ตาแตกรู้ว่าการสับเปลี่ยนงาน ...แต่ไม่รู้ว่าเหมาะกับการศึกษาระดับใด...ตอบจากประสบการณ์เคยสอนแทบทุกชั้นแทบทุกวิชาก็........ระดับประถมศึกษา
109.อำนาจหน้าที่ของสภาการศึกษา ………………………………..เสนอ แผนการศึกษาแห่งชาติ
110.กองทุนสวัสดิการสำหรับเด็กพิการสังกัดหน่วยงานใด..........สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
111. ระบบควบคุมภายใน อยู่กลุ่มงานใด..........................บริหารงานทั่วไป.
112. ไม่ใช่สมรรถนะประจำสายงานครู ......................................สื่อสารและการจูงใจ
113. ไม่ใช่หน้าที่ครูผู้ช่วย…………………………. ประสานผู้ปกครองระดม/
114. ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
By ชมรม 2012-07-14 23:02:23 [IP : 101.51.123.xxx]
86.การปฏิบัติตามข้อใดลดความซ้ำซ้อนของงานได้...........Gant shart
87.ให้คนอื่นลอกผลงานโทษต่ำสุด...........................ปลดออก
88.การเรียกเก็บเงินทำได้ในกรณีใด............ค่าสมุดประจำตัวนักเรียน......................
89.ข้อใดเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และการปฏิบัติ......มาตรฐานการเรียนรู้
90.คุณลักษณะที่เกิดจากการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติตน..... คำตอบที่ถูกจะต้องมีคำว่า จิตใจ ซึ่งมีอยู่ 2-3 ข้อจะเข้ากับเงื่อนที่ 2 คือ คุณธรรม จะเรียงสลับไปมาด้วยคำตอบเหล่านี้.... เศรษฐกิจ/ สังคม/ สิ่งแวดล้อม/ การเมือง/ เทคโนโลยี/ การศึกษา
91.ข้อใดที่แสดงถึงสิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ …………………..ตัวบ่งชี้
92. การเลือกครูอัตราจ้างต้องคำนึงถึงอะไร .............................วิชาเอก
93. นักเรียน ม.2 ถูกทำโทษ ผู้ปกครองฟ้อง ผอ.ขาดเรื่องใด...................งานสัมพันธ์ ชุมชน
94. เด็กนักเรียนใช้โทรศัพท์มีสื่อลามกอนาจาร จัดอยู่ในกิจกรรมใด................ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
95. ครูทำโทษนักเรียนให้ยืนตากแดด ผอ.ต้องอบรมครูเรื่องอะไร ...................ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียน
96.คำสั่งการปกครอง ..................................คำสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน
97.เจ้าหน้ายื่นอุทธรณ์รัฐ …………………………………… 15 วัน
98.คณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิเด็กพิการ………………………………. วาระ 3 ปี
99 ไม่มีหน้าที่ดูแล เด็กพิการแม้เด็กจะอยู่ในพื้นที่นั้น.....ไม่แน่ใจผมตอบ.......องค์การปกครองท้องถิ่น
100 ขั้นตอนทำประกันคุณภาพที่ถูก……… (มฐ-แผน-บริหาร-ดำเนินการ-ติดตาม-รายงาน-พัฒนา)
By ชมรม 2012-07-14 23:01:24 [IP : 101.51.123.xxx]
70.การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ต้องดำเนินการข้อใดก่อน ....................................... วิเคราะห์ความต้องการ
71.การจัดหาทุนสำหรับคนพิการข้อใดไม่ถูกต้องหรือถูกต้อง(ไม่แน่ใจ) ..................
72.ข้อใดเป็นการบริหารประสิทธิภาพและประสิทธิผล....................(จำตัวเลือกไม่ได้)
73.การจัดสรรพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ ………………………3 :3:3:1
74 where we want .................วิสัยทัศน์
75.การเก็บข้อมูลทางการแพทย์ เก็บเป็นระยะเวลา กี่ปีก่อนำส่งหอ จดหมายเหตุ.............. 20 ปี
76.คำสั่งทางปกครองด้วยวาจาถ้าต้องการให้ออกเป็นหนังสือผู้รับคำสั่งร้องขอภายในกี่วัน 7 วัน
77. ข้อใดเป็นกรรมการพิจารณาทางการปกครองได้............น่าจะเป็นข้อ1...ข้างล่างหรือเปล่า...... ( จำตัวเลือกไม่ได้ )
1. เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี (มีคำว่าเคยเป็นหรือเปล่า ถ้ามีใช่ข้อนี้ ส่วนข้ออื่นห้ามเป็น)
2. เป็นญาติของคู่กรณีหรือบุพการีหรือผู้สืบสันดานพี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง นับได้เพียงใน 3 ชั้น หรือญาติ
3. เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม
4. เป็นผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี
5. เป็นนายจ้างของคู่กรณี
78.ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ....................................... ต่ออายุทุก 1 ปี ( 1 ภาคเรียน)
79.กรณีใดไม่ได้รับงบประมาณ 1ไม่เสนอแผนเพื่อนขออนุมัติ/ 2.แผนไม่ได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรี ตอบ 1-2,
78.ข้อใดไม่ใช่ระดับการศึกษา ....ระดับปริญญาตรี
79.การศึกษาที่ผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย..............การศึกษาตลอดชีวิต
80.การปฏิบัติการฝึกอบรม UTQ ข้อใดไม่ถูกต้อง................... เมื่อครบ 3 รายวิชาแล้วกระทรวงส่งเกียรติบัตรมาให้ 81.ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน.... (คำตอบที่ไม่ใช่จำไม่ได้แล้วแต่ง่ายมาก) ความสามารถในการสื่อสาร/ความสามารถในการคิด/ความสามารถในการแก้ปัญหา/ความ สามารถในการใช้ทักษะชีวิต / ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
82.ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ไม่ใช่คำตอบใน 8 ข้อนี้ง่ายๆอีกข้อ… 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์2. ซื่อสัตย์สุจริต 3.มีวินัย4. ใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง6. มุ่งมั่นในการทำงาน7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ
83.กิจกรรมข้อใดสามารถพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ดีที่สุด ………………..กิจกรรมลูกเสือ
84.ข้อใดต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าจัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ........ครอังคณา กับ ครูศิลปะ
85.ข้อใดเป็นปัจจัยทำให้งานสำเร็จ........................การนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ
By ชมรม 2012-07-14 23:00:31 [IP : 101.51.123.xxx]
51 นักเรียนทะเลาะวิวาท ขาดระเบียบวินัยจะแก้ปัญหาอย่างไร(หรือเปล่า จำคำถามและตัวเลือกไม่ได้)......................
52.. ข้อใดมีสิทธิ์ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน....................... ลาป่วย 1 ครั้ง 60 วัน
53 จะพัฒนาการทำงานครูผู้ช่วยด้วยวิธีใด .................... ให้ครูพี่เลี้ยงช่วยสอนงาน
54. การระดมทรัพยากร ของโรงเรียนขนาดเล็ก ……………ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว
55. สิ่งที่ต้องคำนึงในการใช้เงินระดมทรัพยากรคืออะไร……………………………….. ความโปร่งใส
56. ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะอันพึงประสงค์หลักสูตร 51 ..................... ความกตัญญู
57. เมื่อท่านไปรับตำแหน่งที่โรงเรียนสิ่งแรกที่ต้องดูคืออะไร .......ดูรายงานผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนย้อนหลัง
58. ข้อใดไม่ใช่กิจการนักเรียน ...........................นำนักเรียนไปแข่งงานวิชาการ
59.ประชุมครูก่อนเปิดเทอมมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร...... การแบ่งงานในหน้าที่รับผิดชอบ
60.ข้อใดไม่ต้องนำเสนอภาคี 4 ฝ่าย ก่อนดำเนินการ ................การจัดหารายได้ (ผ้าป่าการกุศล หรือเปล่าไม่แน่ใจ)
61.อำนาจการลงโทษทางวินัยครู ของ ผ.อ. ...............................ตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลา 1 เดือน 63.ครูหญิงทำผลงานและได้รับการประเมินผ่านแล้ว นำผลงานของตนไปให้เพื่อนลอก ลงโทษข้อใด ....... ปลดออก
64. ข้อใดไม่ใช่ มาตรฐานการปฏิบัติตน หรือ จรรยาบรรณของวิชาชีพ ......... มาตรฐานด้านบิดามารดาและผู้ปกครอง
66. การจัดสรรงบประมาณ เพื่อการศึกษาให้กับสถานศึกษา ยึดหลักข้อใด ...............คุณธรรม ความเสมอภาค .......
67.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเบิกเงินการไปราชการ ..........พักบ้านญาติแต่เบิกค่าเหมาจ่ายที่พัก(เจตนาทุจริต)
68.การถัวเฉลี่ยงบประมาณทำได้ในกรณีใด ………………………หนังสือต่างกลุ่มสาระ.....
68.ข้อใด ปฏิบัติไม่ได้เกี่ยวกับเงินเรียนฟรี 15 ปี ................นักเรียนไม่รับค่าหนังสือบริจาคคืนโรงเรียน
69.ข้อมูลใดไม่ต้องนำลงในราชกิจจานุเบกษา ………………………..ข้อมูลส่วนตัวของบุคคล
70.การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ต้องดำเนินการข้อใดก่อน ....................................... วิเคราะห์ความต้องการ
By ชมรม 2012-07-14 22:59:32 [IP : 101.51.123.xxx]
36โฉนดที่ดินโรงเรียนเก็บไว้ที่ไหน?....................................... ธนารักษ์
37.การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ในประเทศหรือต่างประเทศ .............
38. ประธาน กยอ. นายวีรพงษ์ รามางกูร
39.ระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการบริหารการศึกษา ……………….. TQM .……
40.ขั้นตอนการจัดซ้อจัดจ้างที่ไม่ถูกต้อง
1.ยื่นซองสอบราคา โดยยื่นโดยตรง ต่อส่วนราชการ หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
2.ให้เจ้าหน้าที่ลงรับ โดยไม่เปิดซอง พร้อมระบุวันและเวลา ที่รับซอง ในกรณีที่ผู้เสนอราคา มายื่นซองโดยตรง ให้ออก ใบรับ แก่ผู้ยื่นซอง แล้วมอบให้หัวหน้าพัสดุทันที (ในข้อสอบมอบซองให้เจ้าหน้าที่พัสดุ)
3. ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เก็บรักษาซองเสนอราคาทุกราย โดยไม่เปิดซอง และเมื่อถึงกำหนดเวลา เปิดซองสอบราคาแล้ว ให้ส่งมอบซองเสนอราคา พร้อมทั้งรายงานผลการรับซอง ต่อ(ประธาน)คณะกรรมการ เปิดซองสอบราคา เพื่อดำเนินการต่อไป 4.ให้ผู้อำนวยการโรงเรียน…………สรุปข้อนี้ไม่แน่ใจทั้งคำถามและตัวเลือก
41.ข้อใดกล่าวถึงประกันภายในไม่ถูกต้อง............การประกันภายดำเนินการควบคู่เหมือนกับการบริหารตามปกติ.........แต่ผอ.ให้ ครูดำเนินการเป็นพิเศษเพื่อรองรับการประเมินภายนอกใน อีก 2 เดือนข้างหน้า
42.ข้อใดกล่าวถึงการประกันคุณภาพได้ถูกต้อง….การประเมินภายใน การประเมินภายนอก......................
43.ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการร้องทุกข์จากการถูก...หรือคับข้องใจ..... ไม่พอใจการพิจารณายื่นศาลปกครอง
44,ข้อใดปฏิบัติถูกต้องในการอุทธรณ์เมือครูถูกลงโทษ.......ยื่นต่อ อ.ก.ค.ศ.
45 .ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาอื่น เป็นบุคลากรวิชาชีพ ที่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ .....วิชาชีพทางการศึกษา
46.ปฏิรูปการศึกษารอบสอง...............คุณภาพ โอกาส การมีส่วนร่วม (ไม่รู้ใช่ข้อสอบหรือเปล่าสับสน)
47.ข้อใดไม่ใช่ นโยบาย รัฐบาล ยิ่งลักษณ์ .....ขยายการศึกษาภาคบังคับเป็น 12 ปี
48.นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาคือข้อใด.............สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
49.เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า (แผนปฏิบัติการ) .
50.ตัวชี้วัดพื้นฐาน.................................. ผลสัมฤทธิ์ คุณลักษณะ.....
By ชมรม 2012-07-14 22:58:39 [IP : 101.51.123.xxx]
21 กรรมการคนพิการ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราว............3 ปี
22.นักเรียนทะเลาวิวาท ..........ระบบดูแลช่วยเหลือ
23.การคัดกรองนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือ ……. 4 กลุ่ม กลุ่มมีปัญหา. กลุ่มเสี่ยง. กลุ่มปกติ. กลุ่มพิเศษ
24 ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ...........................4 ส่งต่อและส่งกลับ
25 ทีมงานระบบดูแลช่วยเหลือ ……………………………..ทีมนำ ทีมประสาน ทีมทำ
26 บุคลากรหลักระบบดูแลช่วยเหลือ.......ครูที่ปรึกษา
27. แบบรายงาน ควบคุมภายในที่ส่งให้สตง. ……. ปอ.1 รายงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 28 องค์ประกอบการควบคุมภายในข้อใดสำคัญ ... สภาพแวดล้อมการควบคุม (เป็นรากฐานขององค์ประกอบอื่นๆ)
29 ที่มีรูป และเรื่องนักไต่เขากับผู้บริหาร อะไรที่เหมือนกัน..............จำคำถามไม่ค่อยได้ถ้าสิ่งที่ต้องการทำให้สำเร็จคือจุดมุ่งหมาย…แต่ถ้าคำถามว่าระหว่างทางทำอย่างไรจะไปถึง คือ ยุทธศาสตร์
30. ข้อใดเป็นหลักบริหารความเสี่ยง 1 การระบุความเสี่ยง 2 วิเคราะห์ความเสี่ยง 3 วางแผนบริหารความเสี่ยง ผมตอบ 5. 1-2-3
31.ข้อใดไม่ใช่หลักการบริหารกิจการบ้านเมือที่ดี ... คำตอบจำไม่ได้แต่ง่ายๆ...... (นิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วม รับผิดชอบ คุ้มค่า )
33.ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่มีคะแนะนำชนะรอบแรกชื่ออะไร นายฟรองซัวร์ ออลลองด์
34.ประธานอุทกพัทธ์ ใครเป็นประธาน นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
35 การจัดระบบดูแลฯข้อใดสำคัญน้อยที่สุด(ประมาณนี้) 1เยี่ยมบ้านนักเรียน 2 การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 3 รู้จักเรียนเป็นรายบุคคล ........(ใครจำตัวเลือกต่อไปได้)................

By ชมรม 2012-07-14 22:57:54 [IP : 101.51.123.xxx]
10. ประธานคุรุสภาคือข้อใด…………………………. คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ 11.หลักการจัดการศึกษา ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 52 การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้ (ม.8)
1 เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
2 ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
3 การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
3.(ในข้อสอบ) ยึดมาตรฐาน..(ม.9 ระบบ โครงสร้างลวงเรา).........ข้อ 4.1 -2 13.ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ………………..ผ.อ.เลือกกิจกรรมให้นักเรียน
14.นักเรียนเลือกซื้อของขบเคียว ลูกอม น้ำอักลม ของดอง ที่ไม่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองต้อง เสียเงินจำนวนมาก โรงเรียนควรดำเนินการเรื่องใด........ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน .../. จัดอบรมให้ความรู้......สหกรณ์ (ไม่แน่ใจ)
15. “GDP” ปี 55 โตเท่าไร.... 6%.
16.เมื่อนายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายว่าด้วยการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่น ดินต่อรัฐสภาเรียบร้อยแล้วหน่วยงานใดมีหน้าที่ดำเนินการจัดทำแผนนิติบัญญัติ
1.สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีร่วมกัน 3.สำนักเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม …………………… ตอบ 4. 1-2
17. แผนการจัดการเรียน IEP คือข้อใด ............................. เรียนร่วม
18.การจัดหากองทุนสำหรับคนพิการข้อใดไม่ใช่ ................(จำตัเลือกไม่ได้)........................
มาตรา ๒๑ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้น เรียกว่า “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ” ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง โดยกองทุนประกอบด้วย
๑ เงินและทรัพย์สินที่โอนมาจากเงินกองทุนการศึกษาสำหรับคนพิการตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกองทุนการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ๒ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๓ เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ เงินรายได้ที่ได้จากการออกสลากหรือการจัดกิจกรรม ๕ ดอกผลและผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน ๖ เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้
๗ รายได้บางส่วนจากภาษีของสินค้าและบริการที่เป็นสาเหตุแห่งความพิการตามที่กฎหมายกำหนด
19.ท่านไปรับตำแหน่งใหม่ นักเรียนลดลง สอบถามจากครู พบว่าผู้ปกครองนำนักเรียนย้ายไปเรียนที่อื่นจำนวนมากท่านจะดำเนินการอย่างไร....................................5.ประชุมครูวิเคราะห์ปัญหาเพื่อวางแผน แก้ปัญหา
20.ผู้ที่มีหน้าที่จัดตั้งศูนย์สงเคราะห์ คนพิการ หรือ จัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ ประมาณนั้น .............ปลัดกระทรวงพัฒนาฯ/ผู้ว่าราชการ (ถ้าทั่วประเทศปลัด ถ้าท้องถิ่นหรือภูมิภาคผู้ว่า ไม่แน่ใจคำถาม)
By ชมรม 2012-07-14 22:56:53 [IP : 101.51.123.xxx]
ผมพยายามรวบรวมข้อสอบจากหลายท่านที่โพสต์ และส่วนที่ตัวเองจำได้และค้นหาคำตอบแต่ยังมีหลายข้อที่จำคำถามและตัวเลือกไม่ได้ เลยไม่มีคำตอบ และไม่สามารถค้นหาคำตอบได้ ถ้าใครจำข้อสอบและตัวเลือกได้เพิ่มเติมก็พสต์เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินตนเองว่าอยู่ระดับใด
1.พูดถึงความหมายของการบริหารที่ดีที่สุด............................. ข้อ1 ชุด 01
2.ข้อใดให้ความหมายของคำว่า ผู้อำนวยการ ได้ถูกต้องที่สุด ………ประสาน อำนวยความสะดวก ทำนองนี้
3.ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง......................................ขั้นตอน
4.บุคคลที่มีอำนาจในการ จัดตั้ง ยุบ รวม เลิก สถานศึกษา คือข้อใด…………. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
5.ข้อใดไม่ใช้หลักการจัดการศึกษา แบบ Home School ……..นำนักเรียนไปลงชื่อสมัครไว้โรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง
6.หน่วยงานใดในกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ………..สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
7.เลขา ปลัด ...(ทั้งหมด 5 คน ) กระจายอำนาจทางการศึกษาในเรื่องต่างๆ ไปยัง……………… คณะกรรมการเขต สำนักงานเขตฯ สถานศึกษา
8.องค์กรใดไม่ใช่ รูปสภาหรือคณะกรรมการสี่องค์กร (เล่นคำ ไม่มี สำนักงาน) ข้อที่ผิดจำ ไม่ได้ คือ..สภาการศึกษา 9.ข้อใดไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่งของ ก.ค.ศ. ………….เลขาธิการสภาการศึกษา
10. ประธานคุรุสภาคือข้อใด…………………………. คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ 11.หลักการจัดการศึกษา ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 52 การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้ (ม.8)
By ชมรม 2012-07-14 22:55:56 [IP : 101.51.123.xxx]
เด็กพิเศษแต่มีความบกพร่องจิต และมีจิตฟั่นเฟือน สติไม่ดี จะต้องจัดการศึกษาตามรูปแบบใด
1. จัดแบบพิเศษ
2. จัดตามรูปแบบที่เหมาะสม
3. จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือตั้งแต่ที่พบว่าพิการ
4. ข้อ 1- 2
5. ข้อ 1-2-3
จำข้อตอบไม่ได้ ผู้มั่ใจตอบด้วยครับ
By ชมรม 2012-07-14 22:53:39 [IP : 101.51.123.xxx]
ข้อที่ถามว่า ห้องสมุดเสมือนจริง Visual library
1. hardware software network
2. hardware software people ware
3.hardware software Data อีก 2 ข้อจำไม่ได้ ตอบอย่างไรพี่น้อง ว่าที่ ผอ.ครับ

ตอบ ข้อ 1
หลักฐานอ้างอิง
สมร ตาระพันธ์ (2543, 20-21) ได้ให้ความหมายว่า ห้องสมุดเสมือน หรือ Virtual Library หมายถึง ห้องสมุดที่เกิดจากการรวมตัวของเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องที่ติดต่อกันบนระบบเครือข่ายและใช้โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพในการจัดการ
By ชมรม 2012-07-14 22:53:08 [IP : 101.51.123.xxx]
ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
1. พิจารณาการพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
2. ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
3. อุทธรณ์คำตัดสินเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพ
4 ภาคฑันต์ เป็นคำตอบที่ถูกเพราะ เป็นความผิดทางวินัยไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
By ชมรม 2012-07-14 22:50:27 [IP : 101.51.123.xxx]
อ้างถึง ผู้เข้าสอบคนหนึ่งครับ ผมว่าข้อ 125.( สมมตินะครับ)น่าจะเป็น
คำถามเกี่ยวกับ การจัดการความรู้ (KM) ที่ไมประสบผลสำเร็จเป็นเพราะเหตุใด ข้อนี้ผม ตอบ ผู้บริหารไม่ให้ความสำคัญครับ ส่วนตัวเลือกข้ออื่นๆ เช่น ผู้บริหารไม่ติดตามประเมินผล น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการไม่ให้ความสำคัญ (ความเห็นส่วนตัวครับ)
ข้อ126 จำคำถามไม่ได้แน่นชัดแต่ทำนองว่า ปัญหาต่างๆ(เกี่ยวกับการศึกษา)ที่ให้มาท่านจำทำอย่างไร
ผมตอบ Research Based - (รีบกระโดดกาเลยครับ เพราะคาดว่าวิจัยจะออกมาก และรู้สึกพึ่งเจอเกี่ยวกับวิจัยเป็นข้อแรกและข้อสุดท้ายไม่แน่นใครับท่าน)

By ชมรม 2012-07-14 22:48:26 [IP : 101.51.123.xxx]
ตามพรบ.บริหารราชการศธ ปลัด ศธ เลขาสภา เลขาอาชีวศึกษา เลขาอุดมศึกษา เลขาสพฐ. มีอำนาจกระจายอำนาจ ให้แก่ใครบ้าง (จำไม่ค่อยได้ประมาณนี้ครับ)
คณะกรรมการเขต สำนักงานเขต สถานศึกษา
.........ตอบอะไรกันบ้างครับ.........ช่วยชี้แจง...วิเคราะห์กันหน่อย
By ชมรม 2012-07-14 22:47:22 [IP : 101.51.123.xxx]
นักเรียน ม.2 ถูกทำโทษ ผู้ปกครองฟ้อง ผอ.ขาดเรื่องใด? ข้อนี้ตอบอะไรครับท่าน มาวิเคราะห์กันดูครับ ตัวเลือก มี ดังนี้
1. งานบริหารบุคคล
2. งานบริหารทั่วไป
3. งานสัมพันธ์ชุมชน
4. งานวินัยและัการลงโทษนักเรียน
5. งานกิจการนักเรียน ตัวเลือกไม่แน่ใจทั้งหมดครับแต่ก้อ 80 %
แต่ไม่แน่ใจนะครับว่่าเขาตอบอะรัย แต่งานบริหารทั่วไปข้อสุดท้ายของการกระจายอำนาจ ปี 50 ในข้อสุดท้ายจะบอกว่า งานแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษรักเรียน ลองมาวิเคราะห์หน่อยครับว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่จะตอบข้อนี้

By ชมรม 2012-07-14 22:46:25 [IP : 101.51.123.xxx]
14.หน่วยงานใดมีหน้าที่ดำเนินการจัดทำแผนนิติบัญญัติ
มาตรา 15 แห่ง พรฎ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 บัญญัติให้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นผู้จัดทำ
By ชมรม 2012-07-14 22:42:31 [IP : 101.51.123.xxx]
3.บุคคลที่มีอำนาจในการ จัดตั้ง ยุบ รวม เลิก สถานศึกษา คือข้อใด?
ตอบ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
By ชมรม 2012-07-14 22:41:42 [IP : 101.51.123.xxx]
หน่วยงานใดในกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล? ข. สภาการศึกษา ครับ เพราะว่าที่ถูกต้อง คือ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
By ชมรม 2012-07-14 22:40:26 [IP : 101.51.123.xxx]
61. การเลือกครูอัตราจ้างต้องคำนึงถึงอะไร? ตอบ วิชาเอก
62. นักเรียน ม.2 ถูกทำโทษ ผู้ปกครองฟ้อง ผอ.ขาดเรื่องใด? ข้อนี้ตอบอะไรครับท่าน
63.ข้อใดเป็นคำสั่งการปกครอง? ข้อนี้ตอบอะไรครับ ที่ตัวเลือกมี เนรเทศ ด้วย
64.คัดค้านข้อมูลข่าวสารที่อาจเสียหายต่อตนเองภายใน? ตอบ 15 วัน
65. ไม่มีหน้าที่ดูแล เด็กพิการแม้เด็กจะอยู่ในพื้นที่นั้น? ข้อนี้ตอบอะไรครับ ตัวเลือกมี นายอำเภอ ด้วย
66.ความหมายของคำว่าเด็ก? ตอบ ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
67.ข้อใดไม่ใช่อำนาจ ผอ. ตาม พรบ.ครู?
68. ผอ.สั่งลงโทษทางวินัย อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
69. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ? ตอบ ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
70.อำนาจหน้าที่ของสภาการศึกษา? ตอบ เสนอ แผนการศึกษาแห่งชาติ
71.เด็กดู คลิปลามก แก้ไขอย่างไร? ข้อนี้ตอบข้อไหนครับท่าน
72. ระบบควบคุมภายใน อยู่กลุ่มงานใด? ตอบ บริหารงานทั่วไป
73. ไม่ใช่สมรรถนะประจำสายงานครู? ตอบ สื่อสารและการจูงใจ
74. ไม่ใช่หน้าที่ครูผู้ช่วย? ตอบ ประสานผู้ปกครองระดม
75.ขั้นตอนทำประกันคุณภาพที่ถูก (มฐ-แผน-บริหาร-ดำเนินการ-ติดตาม-รายงาน-พัฒนา)

By ชมรม 2012-07-14 22:39:41 [IP : 101.51.123.xxx]
41. ข้อใดสามารถเรียกเก็บเงินกับนักเรียนได้? ตอบ บัตรประจำตัวนักเรียน
42.ประชุมครูก่อนเปิดเทอมมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร? ตอบ การปฐมนิเทศ การแบ่งงานในหน้าที่
43.ข้อใดไม่ต้องนำเสนอภาคี 4 ฝ่าย ก่อนดำเนินการ? ข้อนี้ตอบอะไรครับ
44.อำนาจการลงโทษทางวินัยครู ของ ผ.อ.คือ? ตอบ ตัดเงินเดือน 5 % 1 เดือน
45.ครูชายทำอนาจารนักเรียนลงโทษขั้นตำสุดคือข้อใด? ตอบ ปลดออก
46.ครูหญิงทำผลงานและได้รับการประเมินผ่านแล้ว นำผลงานของตนไปให้เพื่อนลอก ลงโทษอย่างต่ำ ตามข้อใด? ตอบ ปลดออก
47. ข้อใดไม่ใช่ มาตรฐานการปฏิบัติตนหรือ จรรยาบรรณ? ตอบ ด้านบิดามารดาและผู้ปกครอง
48.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเบิกเงินการไปราชการ? ตอบ ครูพักกับผอ.เบิกเท่ากัน
49.ข้อใด ปฏิบัติไม่ได้เกี่ยวกับเงินเรียนฟรี 15 ปี? ตอบ นักเรียนไม่นำหนังสือคืนโรงเรียน
50.การจัดสรรพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ มีอัตราส่วนตรงตามข้อใด? ตอบ 3 :3:3:1
51 where we want .................? ข้อนี้ตอบอะไรครับ ใช่ วิสัยทัศน์ หรือเปล่า
52.การเก็บข้อมูล กี่ปีก่อนนำส่งหอ จดหมายเหตุ? ตอบ 20 ปี
53.คำสั่งทางปกครองด้วยวาจาถ้าต้องการให้ออกเป็นหนังสือผู้รับคำสั่งร้องขอภายในกี่วัน? ตอบ 7 วัน
54.ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ? ตอบ ต่อสัญญาได้ 1 ปี ที่ถูก ครั้งละ 1 ภาคเรียน
55.การปฏิบัติการฝึกอบรม UTQ ข้อใดไม่ถูกต้อง? ข้อนี้ตอบอะไรท่าน
56.ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน? ข้อนี้ตอบถูก แต่จำตัวเลือกไม่ได้
57.กิจกรรมข้อใดสามารถพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ดีที่สุด? ตอบ กิจกรรมลูกเสือ
58.ข้อใดต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าจัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ? ข้อนี้ตอบอะไรครับ ที่ตัวเลือกมีครูอังคณาด้วย
59.การปฏิบัติตามข้อใดลดความซ้ำซ้อนของงานได้....แบ่งงานให้ชัดเจน? ข้อนี้ตอบอะไรครับ ผมตอบตัวเลือกสุดท้าย ทำแก็งค์ชาตร์
60.ข้อใดที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้? ตอบ มาตรฐานการเรียนรู้

By ชมรม 2012-07-14 22:39:01 [IP : 101.51.123.xxx]
21. แบบรายงาน ควบคุมภายในใดที่ต้องนำส่ง สตง.? ตอบ ปอ.1
22 องค์ประกอบการควบคุมภายในที่สำคัญที่สุดคือ? ตอบ สภาพแวดล้อมการควบคุม
23 ที่มีรูป และเรื่องนักไต่เขา ตอบ ตัวเลือกที่ 2
24. ข้อใดเป็นหลักบริหารความเสี่ยง? ตอบ การระบุความเสี่ยง 2 วิเคราะห์ความเสี่ยง 3 วางแผนบริหาร
25.ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่มีคะแนะนำชนะรอบแรกชื่ออะไร? ตอบ นายฟรองซัวร์ ออลลองค์
26.ประธานอุทกพัทธ์ ใครเป็นประธาน? ตอบ นายสุเมธ ตันติเวชกุล
27โฉนดที่ดินโรงเรียนเก็บไว้ที่ไหน?
28.การลาไปศึกษา ปฏิบัติการวิจัย ข้อใดไม่ถูกต้อง? ตอบ 6 เดือน เพราะที่ถูก ไม่เกิน 1 ปี
29. ประธาน กยอ. คือใคร? ตอบ นายวีรพงษ์ รามางกูร
30.ระบบตรวจสอบและควบคุมงานคือข้อใด? ตอบ QC
31,ข้อใดปฏิบัติถูกต้องในการอุทธรณ์เมือครูถูกลงโทษ? ตอบ ยื่นต่อ อ.ก.ค.ศ.
32. วิชาชีพ คือข้อใด? ตอบ ครู ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่น
33.ข้อใดไม่ใช่ นโยบาย รัฐบาล ยิ่งลักษณ์? ตอบ ขยายการศึกษาภาคบังคับจาก 9 ปี เป็น 12 ปี
34.นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาคือข้อใด? ตอบ สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
35.. ข้อใดมีสิทธิ์ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน? ตอบ ลาป่วย 1 ครั้ง 60 วัน
36 จะพัฒนาการทำงานครูผู้ช่วยด้วยวิธีใด? ตอบ ให้ครูพี่เลี้ยงช่วยสอนงาน
37. การระดมทรัพยากร ของโรงเรียนขนาดเล็ก? ข้อนี้ตอบอะไรครับ
38. สิ่งที่ต้องคำนึงในการใช้เงินระดมทรัพยากรคืออะไร? ตอบ ใช้ตรงวัตถุประสงค์
39. ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะอันพึงประสงค์หลักสูตร 51? ตอบ ความกตัญญู
40. เมื่อท่านไปรับตำแหน่งที่โรงเรียนสิ่งแรกที่ต้องดูคืออะไร? ตอบ รายงานผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน2ปีย้อนหลัง

By ชมรม 2012-07-14 22:38:14 [IP : 101.51.123.xxx]
มาเฉลยข้อสอบกันดีกว่าครับท่าน ผมเฉลยข้อที่มั่นใจ ข้อที่ไม่ได้เฉลย เชิญท่านทุกคนร่วมกันเฉลยเพื่อแลกเปลี่ยนได้ตามสบายครับ
1.ข้อใดให้ความหมายของคำว่า อำนวยการ ได้ถูกต้องที่สุด?
2.ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง? ตัวเลือกมี..ขั้นตอน พอประมาณ .มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน.ความอุตสหะ
3.บุคคลที่มีอำนาจในการ จัดตั้ง ยุบ รวม เลิก สถานศึกษา คือข้อใด?
4.ข้อใดไม่ใช้หลักการจัดการศึกษา แบบ Home School? ตอบ นำนักเรียนไปลงชื่อสมัครไว้โรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง
5.หน่วยงานใดในกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล?
6.กระจายอำนาจทางการศึกษาในเรื่องต่างๆ ไปยัง? ตอบ คณะกรรมการเขต สำนักงานเขต สถานศึกษา
7.องค์กรใดไม่ใช่ สี่ องค์กรหลัก?
8.ข้อใดไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่งของ ก.ค.ศ. ? ตอบ สภาการศึกษา
9. ประธานคุรุสภาคือข้อใด? ตอบ คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ
10.หลักการจัดการศึกษา ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ตอบตัวเลือก 1 กับ 2
11.ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน? ตอบ ผ.อ.เลือกกิจกรรมให้นักเรียน
12.นักเรียนเลือกซื้อของขบเคียว ลูกอม น้ำอักลม ของดอง ที่ไม่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองต้อง เกี่ยวข้องกับงานใด?
13. “GDP” ปี 55 โตเท่าไร?
14.หน่วยงานใดมีหน้าที่ดำเนินการจัดทำแผนนิติบัญญัติ
15. แผนการจัดการเรียน IEP ใช้กับข้อใด? ตอบการเรียนร่วม
16.ท่านไปรับตำแหน่งใหม่ พบว่าผู้ปกครองนำนักเรียนย้ายไปเรียนโรงเรียนอื่นจะทำอะไรเป็นอันดับแรก? ตอบ ประชุมครูวางแผนการแก้ปัญหา
17 ผู้ทรงคุณวุฒิ พรบ คนพิการ มีวาระอยู่ในตำแหน่งกี่ปี? ตอบ 3 ปี
18 ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน? ตอบ ส่งต่อและส่งกลับ
19 ทีมงานระบบดูแลช่วยเหลือ? ตอบ ทีมนำ ทีมทำ ทีมประสาน
20 บุคลากรหลักระบบดูแลช่วยเหลือ? ตอบ ครูที่ปรึกษา
By ชมรม 2012-07-14 22:37:28 [IP : 101.51.123.xxx]
โพสโดยคนภูธร (15พค55)
ตัวอย่างข้อสอบ ท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ต้องการระดมทรัพยากรให้ได้มาก จะใช้วิธีในข้อใด
1. ขายของที่ระลึก
2. จัดงานเลี้ยงหารายได้
3. เดินขอบริจาคตามบ้าน
4. ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับชุมชน
5. (จำตัวเลือกไม่ได้)
คำตอบในข้อนี้ ไม่มีแนวคิด ทฤษฎีใด หรือวิีการใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีที่ดีที่้สุด วิธีการหนึ่งอาจใช้ได้เฉพาะบางพื้นที่ จึงสมควรเป็นคำถามสำหรับการสัมภาษณ์มากกว่า จะวัดความรู้ ของผู้ตอบ

By ชมรม 2012-07-14 22:36:11 [IP : 101.51.123.xxx]
ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
1. พิจารณาการพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
2. ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
3. อุทธรณ์คำตัดสินเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพ
By ชมรม 2012-07-14 22:34:48 [IP : 101.51.123.xxx]
คำอธิบายผลเกี่ยวกับองค์ประกอบของภาวะผู้นำ : ให้นำคะแนนที่ได้เติมลงหน้าแถวต่อไปนี้

__________ แถว ก. คือ Consciousness of Self หรือ ความเข้าในในตนเอง หมายความว่าท่านเป็นผู้ตระหนักรู้ตนเองเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อ ค่านิยม เจตคติ และอารมณ์ตนเองที่เป็นแรงจูงใจให้กระทำหรือแสดงพฤติกรรมออกมา
ทักษะที่เกี่ยวข้อง : ชื่นชอบในความแตกต่าง (Appreciation of Differences) การตระหนักรู้ตนอยู่เสมอ (Self - awareness)
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาต่อไป : ควรร้องขอข้อมูลป้อนกลับจากการทำงาน ควรค้นหาความสนใจของตนเอง รวมทั้งค่านิยมและแรงขับภายในตน ควรพัฒนาความฉลาดรู้ทางอารมณ์ (EQ) ให้มากยิ่งขึ้น
__________ แถว ข. คือ Congruence หรือ การกระทำที่สอดคล้องทุกด้านภายในตน กล่าวคือ การคิด การแสดงความรู้สึก และการแสดงพฤติกรรมมีความสอดคล้องต้องกัน และคงเส้นคงวาเสมอ มีความซื่อสัตย์ จริงจังและจริงใจต่อผู้อื่น
ทักษะที่เกี่ยวข้อง : การให้การยอมรับ (Recognition) และความไว้วางใจ (Trust)
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาต่อไป : ฝึกความจริงใจทั้งกับตนเองและผู้อื่น ควรนำผู้อื่นด้วยพฤติกรรมแบบอย่าง (Lead by example) ฝึกการปฏิบัติตามที่ตนคิดทีละเรื่องในห้วงเวลาหนึ่ง ๆ ให้มีความคืบหน้า
__________ แถว ค. คือ Commitment หรือ ความยึดมั่นผูกพัน ซึ่งหมายความว่า ท่านมีพลังแรงจูงใจในตนที่จะให้บริการรับใช้ผู้อื่นที่ร่วมกลุ่ม เพื่อให้เกิดการเพิ่มความพยายามขับเคลื่อนภารกิจของกลุ่มไปสู่เป้าหมายร่วมกัน
ทักษะที่เกี่ยวข้อง : ได้แก่ การกระจายอำนาจความรับผิดชอบ (Delegation) การกำหนดเป้าหมาย (Goal Setting)
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาต่อไป : ฝึกการยืนหยัดต่อเป้าหมายอย่างมั่นคง ฝึกพัฒนามุมมองต่องาน / องค์การ แบบ “ของเรา หรือ We” แทนแบบ “ของฉัน หรือ I หรือ My” ฝึกการให้ผู้อื่นหรือกลุ่มเข้ามาตรวจสอบการกระทำหรือความรับผิดชอบของเรา (accountable) ด้วยความเต็มใจ
__________ แถว ง. คือ Collaboration หรือ ความร่วมมือร่วมใจ ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการทำงานร่วมกับคนอื่นให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่มได้อย่างราบรื่น
ทักษะที่เกี่ยวข้อง : ได้แก่ ทักษะกระบวนการกลุ่ม (Group Dynamics) ทักษะในการฟัง (Listening)
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาต่อไป : ได้แก่ การฝึกทักษะการฟังตนเองและฟังผู้อื่น ทักษะการสร้างเครือข่ายพันธมิตร (Make Allies) และทักษะการสร้างทีมงาน (Team Building) ทักษะการเปิดกว้างในการรับเข้ามาของตัวป้อน (Invite Input) และทักษะการสร้างความชัดเจนต่อเป้าหมายร่วมกันของกลุ่ม
__________ แถว จ. คือ Common Purpose หรือ การมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน ซึ่งหมายความว่าท่านยึดมั่นและมีส่วนร่วมในเป้าหมายและค่านิยมของกลุ่ม (Group’s goals and values) เมื่อปฏิบัติงานร่วมกัน
ทักษะที่เกี่ยวข้อง : ได้แก่ ทักษะการสร้างทีมงาน (Teambuilding) และทักษะในการทำงานแบบทีม (Teamwork)
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาต่อไป : ความสามารถในการเข้าใจผู้อื่นในฐานะปัจเจกบุคคล (Individual) และสามารถระบุได้ว่า คนเหล่านี้มีค่านิยมอะไรเหมือนกันบ้าง การมีใจเปิดกว้างในการรับเข้ามาของตัวป้อนต่าง ๆ ที่นำไปสู่เป้าหมายร่วมของกลุ่ม พัฒนาความสามารถในการแสวงหาและสร้างความคิดพื้นฐาน (Common ground) ที่คนในกลุ่มมีหรือเห็นตรงกัน
__________ แถว ฉ. คือ Controversy with Civility หรือ สามารถขัดแย้งกันได้แต่ต้องสุภาพ หมายความว่า ท่านมีความเชื่อในความจริงพื้นฐาน 2 ประการว่า ถ้าจะริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ จะต้องพบว่า 1) ความแตกต่างด้านความคิดของบุคคลเป็นสิ่งที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ และ 2) ความแตกต่างเชิงความคิดเช่นว่านั้นจะต้องสามารถนำมาพูดได้โดยเปิดเผย แต่ต้องกระทำด้วยความสุภาพและเป็นมิตรต่อกัน (Civility)
ทักษะที่เกี่ยวข้อง : ได้แก่ ทักษะในการหาข้อยุติของความขัดแย้ง (Conflict resolution) ทักษะการไกล่เกลี่ย หรือการทำหน้าที่คนกลาง (Mediation)
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาต่อไป : ฝึกทักษะให้ชอบฟังทัศนะหรือมุมมองที่แตกต่างกัน การเต็มใจที่จะให้มีการโต้แย้งด้วยบรรยากาศที่สร้างสรรค์ (Invite healthy debate) ฝึกการยอมรับในสิ่งที่เราไม่เห็นด้วย (Agree to disagree)
__________ แถว ช. คือ Citizenship หรือ ความสำนึกในการเป็นสมาชิกหรือเป็นพลเมืองที่ดี ซึ่งหมายความว่า การเป็นพลเมืองที่ดีก็คือการที่ผู้นั้นกระทำการต่าง ๆ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อบุคคลอื่นและต่อชุมชน ความรู้สึกเป็นพลเมือง จึงเป็นผลที่มาจากทุกคนพึ่งพาอาศัยกันและใช้ความพยายามจนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น รวมทั้งการช่วยกันดูแลด้านสิทธิและสวัสดิภาพของผู้อื่นที่ได้รับผลจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ความเป็นพลเมืองดีจะยอมรับว่า ประชาธิปไตยที่เหมาะสมจะต้องเคารพทั้งสิทธิและหน้าที่ของบุคคลในสังคมนั้น
ทักษะที่เกี่ยวข้อง : ทักษะด้านบริหารจัดการ (Administrative) ทักษะด้านการเงิน (Financial) และทักษะด้านการปราศรัยต่อสาธารณะชน (Public speaking)
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาต่อไป : ฝึกการแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน และพร้อมให้ชุมชนตรวจสอบตน การทำงานให้บรรลุเป้าหมายของชุมชน การรับใช้และสร้างชุมชน
__________ แถว ฌ. คือ Change หรือ การเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นผลรวมที่เกิดขึ้นจากทุกคนยึดมั่นและดำเนินการตามค่านิยมทั้ง 7 C’s ดังกล่าวมาแล้วในส่วนตัวท่านฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลมีความเชื่อและให้ความสำคัญในการทำให้โลกนี้ดีขึ้นและสังคมโดยรวมเกิดความดีงามทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น
ทักษะที่เกี่ยวข้อง : ทักษะในการให้ความช่วยเหลือ (Advocacy) การเป็นผู้สนับสนุนส่วนรวม (Helping skills) และการสร้างความรู้สึกตระหนักต่อสังคม (Social awareness)
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาต่อไป : ยอมรับและติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ การเปิดใจกว้างพร้อมรับต่อความคิดใหม่ ๆ การยึดเรื่องความยืดหยุ่นและมองโลกแง่ดี
จากผลการรวมคะแนน สองด้านใดของภาวะผู้นำที่เป็นจุดเด่นของท่าน (2 ด้านที่มีคะแนนสูงสุดตามลำดับ)
By ชมรม 2012-07-14 22:27:50 [IP : 101.51.123.xxx]
การประเมินตนเองตามรูปแบบภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
(A Social Change Model of Leadership Self - Assessment)
รศ.สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์
http://suthep.ricr.ac.th
23 เมษายน 2549

เพื่อให้ทราบว่าท่านมีภาวะผู้นำเด่นอะไรบ้าง และมีจุดอ่อนตรงไหนที่ควรได้รับการพัฒนาต่อไป โดยการใช้กรอบแนวคิดของ “รูปแบบภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม” (Social Change Model of Leadership) ที่มาจากทฤษฎี The 7 C’s Leadership ซึ่งให้นิยามว่า “ภาวะผู้นำไม่จำเป็นต้องโดยตำแหน่งหรือโดยตัวบุคคล แต่ภาวะผู้นำเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายอันพึงประสงค์” แบบทดสอบต่อไปนี้จะช่วยให้ท่านค้นหาจุดเด่นภาวะผู้นำของตนเองและนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาตนเองต่อไป ขอให้อ่านข้อความแต่ละข้อของแบบประเมินนี้ แล้วพิจารณาเลือกตอบตามระดับที่ท่านเห็นด้วย กล่าวคือ เริ่มจาก 1 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ถึง 5 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) โดยแต่ละคำถามให้ยึดเป็นสถานการณ์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งท่านเคยร่วมกิจกรรม (งาน) อาจเป็นกลุ่มแบบทางการ (Formal group) หรือกลุ่มแบบไม่เป็นทางการ (Informal group) ก็ได้ ขอให้ท่านใช้กลุ่มนั้นกลุ่มเดียวกันเป็นสถานการณ์สำหรับการตอบทุกข้อโดยตลอด

ขอให้ท่านอ่านแต่ละข้อความต่อไปนี้
พร้อมระบุระดับที่ท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย เขียนคะแนนที่ท่านให้ลงในช่องว่าง
1=ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2=ไม่เห็นด้วย
3=อาจเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้
4=เห็นด้วย 5=เห็นด้วยอย่างยิ่ง
1. ข้าพเจ้ามีความสุขกับการเปลี่ยนแปลง
2. ข้าพเจ้าทำงานร่วมกับคนอื่นเพื่อทำให้ชุมชนน่าอยู่ยิ่งขึ้น
3. ข้าพเจ้ามีค่านิยมที่แตกต่างไปจากคนอื่น ๆ
4. ข้าพเจ้าทุ่มเทเพื่อให้เป้าหมายของกลุ่มสำเร็จ
5. มีคนกล่าวว่า ข้าพเจ้าทำงานเข้าด้วยดีกับคนอื่นในกลุ่ม
6. ข้าพเจ้ามีความเพียรพยายามทำงานจนสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้
7. การกระทำใด ๆ ของข้าพเจ้าจะสอดคล้องกับค่านิยมเสมอ
8. ข้าพเจ้าเป็นคนที่รักเกียรติและศักดิ์ศรีมาก
9. ในบรรยากาศของการเปลี่ยนแปลงข้าพเจ้ายังทำงานได้ดี
10. ข้าพเจ้าชอบร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำให้ส่วนรวมดีขึ้น
11. การฟังทัศนะที่แตกต่างช่วยพัฒนาความคิดข้าพเจ้าอย่างมาก
12. ข้าพเจ้าเข้าใจวัตถุประสงค์ของกลุ่มที่ข้าพเจ้าร่วมสังกัด
13. ข้าพเจ้าทำงานร่วมกับคนอื่นอย่างสนุกสนานเพื่อเป้าหมายร่วมกัน
14. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาเสมอ
15. ความเชื่อของข้าพเจ้าจะสอดคล้องกับพฤติกรรมเสมอ
16. ข้าพเจ้าเป็นคนที่มั่นใจตนเองเสมอ
17. ข้าพเจ้าจะเปิดกว้างรองรับความคิดใหม่ ๆ
18. ข้าพเจ้าถือว่าโอกาสที่ได้ทุ่มเทเพื่อชุมชนมีคุณค่ามาก
19. ข้าพเจ้าชอบแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่น
20. ข้าพเจ้าจะทำงานได้ดีถ้าเข้าใจถึงค่านิยมของกลุ่ม
21. การร่วมมือร่วมใจกันก่อให้เกิดผลงานที่ดีขึ้น
22. ข้าพเจ้ายอมให้ตรวจสอบการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
23. พฤติกรรมที่ข้าพเจ้าแสดงออกจะสะท้อนถึงความเชื่อ
24. ข้าพเจ้าพึงพอใจที่ได้แสดงออกมา
ในแต่ละแถวตามแนวตั้งให้รวมตัวเลข 3 จำนวนที่ตอบ
ลงในช่องตั้งแต่ ก – ฌ ดังนี้ ก ข ค ง จ ฉ ช ฌ


____________________________________________________________________________________________________________________________
By ชมรม 2012-07-14 22:26:46 [IP : 101.51.123.xxx]
ผมมาจากชนบท ได้เข้าสอบที่ กทม. ดีใจที่ส่วนกลางเป็นผู้ดำเนินการสอบ เพราะจะได้ตัดปัญหาระบบอุปถัมภ์ (Petronage System) ผมมีข้อคิดเห็นเล็กน้อยเกี่ยวกับข้อสอบซึ่งน่าจะเป็นข้อสอบที่ผิดพลาด ดังตัวอย่างข้อสอบต่อไปนี้ครับ
ตัวอย่าง ข้อใด ไม่ใช่ สมรรถนะประจำสายงานของครู
1. การจัดการสอน
2. การสื่อสารและการจูงใจ
3. การพัฒนานักเรียน
4. การบริหารจัดการชั้นเรียน
5. การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อนี้มีข้อที่ไม่ใช่สมรรถนะประจำสายงานของครู 2 ข้อ คือ ข้อ 2 และ ข้อ 5

ตัวอย่างข้อสอบ ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
1. พิจารณาการพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
2. ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (หน้าที่ของคุรุสภา)
3. อุทธรณ์คำตัดสินเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพ(เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา)
จำอีก 2 ตัวเลือกไม่ได้ แต่เท่านี้ก็คงพอทราบว่าเป็นข้อสอบที่มีคำตอบ 2 ข้อที่เป็นคำตอบที่ไม่ใช่ อยู่ในข้อเดียวกัน

ตัวอย่างข้อสอบ ข้อใด ไม่ใช่ สมรรถนะของนักเรียน
ข้อสอบข้อนี้ก็มี 2 คำตอบที่เป็นคำตอบที่ไม่ใช่สมรรถนะของนักเรียนอยู่ในข้อเดียวกัน

ตัวอย่างข้อสอบ ท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ต้องการระดมทรัพยากรให้ได้มาก จะใช้วิธีในข้อใด
1. ขายของที่ระลึก
2. จัดงานเลี้ยงหารายได้
3. เดินขอบริจาคตามบ้าน
4. ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับชุมชน
5. (จำตัวเลือกไม่ได้)
คำตอบในข้อนี้ ไม่มีแนวคิด ทฤษฎีใด หรือวิีการใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีที่ดีที่้สุด วิธีการหนึ่งอาจใช้ได้เฉพาะบางพื้นที่ จึงสมควรเป็นคำถามสำหรับการสัมภาษณ์มากกว่า จะวัดความรู้ ของผู้ตอบ
By ชมรม 2012-07-14 22:22:53 [IP : 101.51.123.xxx]
ข้อใดที่สามารถขึ้นเงินเดือนได้
ก.ลา 7 ครั้ง
ข.มาสาย 9 ครั้ง
ค.ลาป่วย 60 วันทำการ
ง.ขาดราชการครึ่งวัน
จ.ถูกตัดเงินเดือน 5% 1 เดือน
By ชมรม 2012-07-14 22:19:26 [IP : 101.51.123.xxx]
116. แฟ้มเอกสาร การตรวจเอกสาร ร่องรอง การปฏิบัติงานจริง /ประเมินตามสภาพจริง / บูรณาการ/
117.ข้อใดผิด ผู้ทรงวุฒิในกคศ.2 ปีติดต่อกันได้
118.การเสนอแผนการบริหารราชการแผ่นดิน หลังแถลงนโยบาย ต้องสอดคล้องกับข้อใด /นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
119.ขั้นตอนทำประกันคุณภาพที่ถูก (มฐ-แผน-บริหาร-ดำเนินการ-ติดตาม-รายงาน-พัฒนา)

By ชมรม 2012-07-14 22:17:50 [IP : 101.51.123.xxx]
111. ระบบควบคุมภายใน อยู่กลุ่มงานใด /บริหารงานทั่วไป/บุคคล/งบประมาณ/ วิชาการ
112. ไม่ใช่สมรรถนะประจำสายงานครู /สื่อสารและการจูงใจ/........................
113. ไม่ใช่หน้าที่ครูผู้ช่วย ประสานผู้ปกครองระดม/
114. หลักการใช้เงินระดมทรัพยากร /ตรงตามวัตถุประสงค์ / ความโปร่งใส
115. ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม KPA /มาตรฐานการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้

By ชมรม 2012-07-14 22:17:09 [IP : 101.51.123.xxx]
106.ข้อใดไม่ใช่ การดำเนินการร้องทุกข์ /ยื่นผอ.เขต/
107 .คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการขึ้นในสังกัด สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
108. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ.............ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
109.อำนาจหน้าที่ของสภาการศึกษา เสนอ แผนการศึกษาแห่งชาติ
110.เด็กดู คลิปลามก แก้ไขอย่างไร ระบบช่วยเหลือฯ
By ชมรม 2012-07-14 22:16:27 [IP : 101.51.123.xxx]
101.ข้อมูลที่ ห้ามมิให้เปิดเผย บุคคล /ข้อมูลร่างกาย/ สุขภาพ/ จนท.ปกครอง
102.ความหมายของคำว่าเด็ก ต่ำกว่า 18 ปี
103.อำนาจ ผอ. พรบ.ครู
104.สำคัญที่สุดควบคุมภายใน สภาพแวดล้อม/เจตคติซื่อสัตย์ /กิจกรรมการควบคุม
105. ผอ.สั่งลงโทษทางวินัย อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
By ชมรม 2012-07-14 22:15:43 [IP : 101.51.123.xxx]
96.คำสั่งการปกครอง เนรเทศ / เลิกจ้าง/ทุปตึก/......
97.เจ้าหน้ายื่นอุทธรณ์รัฐ 7 วัน 15 วัน 30 วัน
98.คณะกรรมการพิการ วาระ 3 ปี
99 ไม่มีหน้าที่ดูแล เด็กพิการแม้เด็กจะอยู่ในพื้นที่นั้น.....อำเภอ/จังหวัด/ปกครองส่วนท้องถิ่น
100 อำนาจตั้ง คณะกรรมการพิการ ...................
By ชมรม 2012-07-14 22:14:50 [IP : 101.51.123.xxx]
91.ข้อใดคือสิ่งที่พึงรู้และปฏิบัติได้ 1.มาตรฐานการเรียนรู้ 2.มาตรฐานการการศึกษา 3.สาระการเรียนรู้ 4.ตัวชี้วัด 5.สมรรถนะสำคัญ
92. การเลือกครูอัตราจ้างต้องคำนึงถึงอะไร วิชาเอก /ความสามารถ/มนุษย์สัมพันธ์ .......
93. นักเรียน ม.2 ถูกทำโทษ ผู้ปกครองฟ้อง ผอ.ขาดเรื่องใด................................................................
94. เด็กนักเรียนใช้โทรศัพท์มีสื่อลามกอนาจาร จัดอยู่ในกิจกรรมใด.............................................
95. ครูทำโทษนักเรียนให้ยืนตากแดด ผอ.ต้องอบรมครูเรื่องอะไร จริยธรรม /ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียน
By ชมรม 2012-07-14 22:14:00 [IP : 101.51.123.xxx]
86.การปฏิบัติตามข้อใดลดความซ้ำซ้อนของงานได้....แบ่งงานให้ชัดเจน/ประชุมชี้แจง../ ทำแก็งค์ชาตร์.......
87.มนุษย์สมบูรณ์..................
88.การเรียกเก็บเงินทำได้ในกรณีใด............ค่าเรียนคอมฯ/ค่ากิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ/ค่าวิทยากร/ค่าพัฒนานักเรียนเพื่อความเป็นเลิศนอกเวลา/ค่าบัตรประจำตัวนักเรียน......................
89.ข้อใดเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และการปฏิบัติ......มาตรฐานการเรียนรู้/ .....มาตรฐานการศึกษา
90.คุณลักษณะที่เกิดจากการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติตน..(.หรืออะไรประมาณนี้...คำตอบแต่ละข้อก็จะเรียงสลับไปมาด้วยคำตอบเหล่านี้ครบบ้างไม่ครบบ้าง)..... เศรษฐกิจ/ สังคม/ สิ่งแวดล้อม/ การเมือง/ เทคโนโลยี/ การศึกษา

By ชมรม 2012-07-14 22:13:18 [IP : 101.51.123.xxx]
81.ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน.... (คำตอบที่ไม่ใช่จำไม่ได้แล้ว) ความสามารถในการสื่อสาร/ความสามารถในการคิด/ความสามารถในการแก้ปัญหา/ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต / ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
82.ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน (คำตอบที่ไม่ใช่จำไม่ได้แล้ว) 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์2. ซื่อสัตย์สุจริต 3.มีวินัย4. ใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง6. มุ่งมั่นในการทำงาน7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ
83.กิจกรรมข้อใดสามารถพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ดีที่สุด ..กิจกรรมลูกเสือ/ สภานักเรียน/บำเพ็ญประโยชน์/การส่งนักเรียนแข่งขันทักษะทางวิชาการ/ชุมนุม
84.ข้อใดต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าจัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ก.จัดแยกนักเรียนมีผลการเรียนระดับเดียวกันไว้ด้วยกัน ข.ครู...มีความสารมารเรื่องเทคโนโลยีสอนและให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง ค.ครูสมศรีมีความสามารถอธิบายให้นักเรียนเข้าใจ ง.ครูศิลปะมีความสามารถสอนศิลปะจนนักเรียนชนะเลิศการแข่งขัน........... (ให้จับ คูอะไร กับอะไร)
85.ข้อใดเป็นปัจจัยทำให้งานสำเร็จ.....สื่อสาร/กำหนดมาตรฐาน/ ดำเนินการ.....ประมาณนี้
By ชมรม 2012-07-14 22:11:34 [IP : 101.51.123.xxx]
76.คำสั่งทางปกครองด้วยวาจาถ้าต้องการให้ออกเป็นหนังสือผู้รับคำสั่งร้องขอภายในกี่วัน........................
77. ข้อใดข้อห้ามในการพิจารณาทางการปกครอง เจ้าหน้าที่ที่จะทำการพิจารณาทางการปกครองไม่ได้
( จำคำตอบไม่ได้ แต่ที่นำมาคือใช่ทั้งหมด )
1. เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี
2. เป็นญาติของคู่กรณีหรือบุพการีหรือผู้สืบสันดานพี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง นับได้เพียงใน 3 ชั้น หรือญาติ
3. เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม
4. เป็นผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี
5. เป็นนายจ้างของคู่กรณี
78.ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ต่ออายุทุก 1 ปี /รายงานผลทุก 3 เดือน รายงานตัวทุก 1 ปี
79.กรณีใดไม่ได้รับงบประมาณ 1ไม่เสนอแผนเพื่อนขออนุมัติ/แผนไม่ได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรี/ งบมากเกินไป/ 1-2, / 1-2-3
78.ข้อใดไม่ใช่ระดับการศึกษา ....ระดับปริญญาตรี
79.การศึกษาที่ผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย..............การศึกษาตลอดชีวิต
80.การปฏิบัติการฝึกอบรม UTQ ข้อใดไม่ถูกต้อง..ล๊อคอินด้วยบัตรประชาชน 13 หลัก /เรียน 3รายวิชา /เมือครบ 3 รายวิชาแล้วกระทรวงส่งเกียรติบัตรมาให้/ แต่ละรายวิชาต้องมีผลการประเมินผ่าน 70 %

By ชมรม 2012-07-14 22:10:46 [IP : 101.51.123.xxx]
71.การจัดหาทุนสำหรับคนพิการ..................
72.ข้อใดเป็นการบริหารประสิทธิภาพและประสิทธิผล...เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า (แผนปฏิบัติการ)
73.การจัดสรรพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ 3 :3:3:1
74 where we want .................วิสัยทัศน์
75.การเก็บข้อมูลทางการแพทย์ เก็บเป็นระยะเวลา กี่ปีก่อนำส่งหอ จดหมายเหตุ.......................
By ชมรม 2012-07-14 22:09:55 [IP : 101.51.123.xxx]
66. การจัดสรรงบประมาณ เพื่อการศึกษาให้กับสถานศึกษา ยึดหลักข้อใด คุณธรรม ความเสมอภาค .......
67.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเบิกเงินการไปราชการ ลูกจ้างประจำเบิกไม่ได้ / ครูพักกับผอ.เบิกเท่ากัน/ .....พักบ้านญาติแต่เบิกเหมาจ่าย/ เดินทางมาสอบเข้ารับการคัดเลือกแล้วนำไปเบิก
68.การถัวเฉลี่ยงบประมาณทำได้ในกรณีใด หนังสือต่างกลุ่มสาระ.....
68.ข้อใด ปฏิบัติไม่ได้เกี่ยวกับเงินเรียนฟรี 15 ปี นักเรียนไม่รับค่าหนังสือบริจาคคืนโรงเรียน
69.ข้อมูลใดไม่ต้องนำลงในราชกิจจานุเบกษา ....ข้อมูลส่วนตัวของบุคคล
70.การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ต้องดำเนินการข้อใดก่อน รวบรวมภูมิปัญญา/เขียนหลักสูตร/ วิเคราะห์ความต้องการ

By ชมรม 2012-07-14 22:09:09 [IP : 101.51.123.xxx]
61.อำนาจการลงโทษทางวินัยครู ของ ผ.อ. ตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลา 1 เดือน ตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลา 2 เดือน ตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลา 3 เดือน ลดขั้นเงินเดือน
62.ครูชายทำอนาจารนักเรียนลงโทษขั้นตำสุดคือข้อใด ภาค ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก
63.ครูหญิงทำผลงานและได้รับการประเมินผ่านแล้ว นำผลงานของตนไปให้เพื่อนลอก ลงโทษข้อใด ภาค ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก
64. ข้อใดไม่ใช่ มาตรฐานการปฏิบัติตน หรือ จรรยาบรรณของวิชาชีพ 1. จรรยาบรรณต่อตนเอง 2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 3. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 4. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 5 มาตรฐานด้านบิดามารดาและผู้ปกครอง
By ชมรม 2012-07-14 22:08:27 [IP : 101.51.123.xxx]
56. ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะอันพึงประสงค์หลักสูตร 51 ความกตัญญู
57. เมื่อท่านไปรับตำแหน่งที่โรงเรียนสิ่งแรกที่ต้องดูคืออะไร รายงานผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน
58. ข้อใดไม่ใช่กิจการนักเรียน สมุดพก / สหกรณ์
59.ประชุมครูก่อนเปิดเทอมมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร......การปฐมนิเทศ การแบ่งงานในหน้าที่รับผิดชอบ การพัฒนาบุคลากร
60.ข้อใดไม่ต้องนำเสนอภาคี 4 ฝ่าย ก่อนดำเนินการ ... การคัดเลือกหนังสือเรียน / การดำเนินโครงการ การใช้งบประมาณตามแผน/ การจัดหารายได้ (ผ้าป่าการกุศล หรือเปล่าไม่แน่ใจ)
By ชมรม 2012-07-14 22:07:37 [IP : 101.51.123.xxx]
51 นักเรียนทะเลาะวิวาท ขาดระเบียบวินัย.......น่าจะเป็นข้อมูลการประเมินด้านใด คุณลักษณะ
52.. ข้อใดมีสิทธิ์ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน..... ลาป่วย 1 ครั้ง 60 วัน ขาดราชการครึ่งวัน มาสาย 7 ครั้ง
53 จะพัฒนาการทำงานครูผู้ช่วยด้วยวิธีใด .. ให้ครูพี่เลี้ยงช่วยสอนงาน ..ผอ.นิเทศ จัดส่งไปอบรม….
54. การระดมทรัพยากร ของโรงเรียนขนาดเล็ก ทำของที่ระลึก จัดงานเลี้ยง ฉายหนัง เดนขอบริจาคโดยใช้ความสัมพันธ์
55. สิ่งที่ต้องคำนึงในการใช้เงินระดมทรัพยากรคืออะไร.1ไม่เป็นการเรี่ยไร 2.ใช้ตรงวัตถุประสงค์
3 โปร่งใส
By ชมรม 2012-07-14 22:06:53 [IP : 101.51.123.xxx]
46.ปฏิรูปการศึกษารอบสอง................................................
47.ข้อใดไม่ใช่ นโยบาย รัฐบาล ยิ่งลักษณ์ .....ขยายการศึกษาภาคบังคับเป็น 12 ปี
48.นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาคือข้อใด.............สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
49.อัตลักษณ์....................................
50.ตัวชี้วัดพื้นฐาน.... ผลสัมฤทธิ์ คุณลักษณะ.....
By ชมรม 2012-07-14 22:06:09 [IP : 101.51.123.xxx]
41.ข้อใดกล่าวถึงประกันภายในไม่ถูกต้อง...........ข้อ . 3 .การประกันภายดำเนินการควบคู่เหมือนกับการบริหารตามปกติ.........แต่ผอ.ให้ครูดำเนินการเป็นพิเศษเพื่อรองรับการประเมินภายนอกใน อีก 2 เดือน ข้างหน้า (ประมาณนี้)
42.ข้อใดกล่าวถึงการประกันคุณภาพได้ถูกต้อง…1.การประเมินภายใน การประเมินภายนอก......................
43.ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการร้องทุกข์จากการถูก...หรือคับข้องใจ..... 5ไม่พอใจการพิจารณายื่นศาลปกครอง
44,ข้อใดปฏิบัติถูกต้องในการอุทธรณ์เมือครูถูกลงโทษ.......ยื่นต่อ อ.ก.ค.ศ.
45 .ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาอื่น เป็นบุคลากรวิชาชีพ ที่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ .....ทางการศึกษา

By ชมรม 2012-07-14 22:05:30 [IP : 101.51.123.xxx]
36โฉนดที่ดินโรงเรียนเก็บไว้ที่ไหน? 1. โรงเรียน 2. สำนักงานเขตฯ 3. ธนารักษ์ 4..? 5..?
โรงเรียนเป็นนิติบุคคลโฉนดอยู่ โรงเรียน แต่โดยทั่วไปสถานที่ราชการมักเก็บไว้ที่ ธนารักษ์ท้องที่
37.การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ในประเทศหรือต่างประเทศ .............
38. ประธาน กยอ. นายวีรพงษ์ รามางกูร
39.ระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการบริหารการศึกษา 1. QC 2……….. 3 TQM 4……
40.ขั้นตอนการจัดซ้อจัดจ้างที่ไม่ถูกต้อง
1.ยื่นซองสอบราคา โดยยื่นโดยตรง ต่อส่วนราชการ หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
2.ให้เจ้าหน้าที่ลงรับ โดยไม่เปิดซอง พร้อมระบุวันและเวลา ที่รับซอง ในกรณีที่ผู้เสนอราคา มายื่นซองโดยตรง ให้ออก ใบรับ แก่ผู้ยื่นซอง แล้วมอบให้หัวหน้าพัสดุทันที (ในข้อสอบมอบซองให้เจ้าหน้าที่พัสดุ)
3. ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เก็บรักษาซองเสนอราคาทุกราย โดยไม่เปิดซอง และเมื่อถึงกำหนดเวลา เปิดซองสอบราคาแล้ว ให้ส่งมอบซองเสนอราคา พร้อมทั้งรายงานผลการรับซอง ต่อคณะกรรมการ เปิดซองสอบราคา เพื่อดำเนินการต่อไป 4……………………………..5……………………………………….

By ชมรม 2012-07-14 22:04:50 [IP : 101.51.123.xxx]
31.ข้อใดไม่ใช่หลักการบริหารกิจการบ้านเมือที่ดี ... คำตอบจำไม่ได้...... (นิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วม รับผิดชอบ คุ้มค่า )
33.ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่มีคะแนะนำชนะรอบแรกชื่ออะไร นายฟรองซัวร์ ออลลองด์ ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส และพรรค New Democracy ซึ่งเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมของกรีซ
34.ประธานอุทกพัทธ์ ใครเป็นประธาน นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
35 การจัดระบบดูแลฯข้อใดถูกต้องน้อยที่สุด(ประมาณนี้) 1เยี่ยมบ้านนักเรียน 2 การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 3 รู้จักเรียนเป็นรายบุคคล .........................
By ชมรม 2012-07-14 22:04:00 [IP : 101.51.123.xxx]
26 บุคลากรหลักระบบดูแลช่วยเหลือ.......ครูที่ปรึกษา
27. แบบรายงาน ควบคุมภายใน
1 ปอ.1 รายงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน / ผู้กำกับดูแล / คณะกรรมการตรวจสอบ)
2 ปอ.2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร
3 ปอ.3 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
28 องค์ประกอบการควบคุมภายใน (ถามอย่างไรจำไม่ได้แล้ว) 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 2. การประเมินความเสี่ยง3. กิจกรรมการควบคุม4. สารสนเทศและการสื่อสาร 5. การติดตามประเมินผล/
29 ที่มีรูป และเรื่องนักไต่เขา อะไรคือปัจจัยภายนอก................................ตอบข้อ 2
30. ข้อใดเป็นหลักบริหารความเสี่ยง 1 การระบุความเสี่ยง 2 วิเคราะห์ความเสี่ยง 3 วางแผนบริหารความเสี่ยง 4. 1-2 5. 1-2-3
(ขั้นตอนบริหารความเสี่ยงในเอกสารทั่วไป 1.การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Establishment)
2.การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 3.การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment)
4.การสร้างแผนจัดการ(Risk Management Planning) 5.การติดตามสอบทาน (Monitoring & Review)

By ชมรม 2012-07-14 22:02:59 [IP : 101.51.123.xxx]
21 กรรมการคนพิการ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราว............ละสามปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
22.นักเรียนทะเลาวิวาท ..........ระบบดูแลช่วยเหลือ
23.การคัดกรองนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือ .. 4 กลุ่ม กลุ่มมีปัญหา. กลุ่มเสี่ยง. กลุ่มปกติ. กลุ่มพิเศษ
24 ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1 คัดกรองนักเรียน 2 แก้ไขและส่งเสริม 3 ป้องกัน 4 ส่งต่อและส่งกลับ 5 รู้จักเรียนเป็นรายบุคคล
25 ทีมงานระบบดูแลช่วยเหลือ ทีมนำ ทีมทำ ทีมประสาน
By ชมรม 2012-07-14 22:02:04 [IP : 101.51.123.xxx]
16.เมื่อนายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายว่าด้วยการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินต่อรัฐสภาเรียบร้อยแล้วหน่วยงานใดมีหน้าที่ดำเนินการจัดทำแผนนิติบัญญัติ
1.สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีร่วมกัน 3.สำนักเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 4. 1-2 5.1-2-3
(ให้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีร่วมกันพิจารณาจัด ทำแผนนิติบัญญัติตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่แผน การบริหารราชการแผ่นดินประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
17. แผนการจัดการเรียน IEP คือข้อใด (จำตัวเลือกไม่ได้)
แผนการ จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล” หมายความว่า แผนซึ่งกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของ คนพิการ ตลอดจนกำหนดเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคลกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
18.การจัดหากองทุนสำหรับคนพิการ(ประมาณนั้น)........................จำตัวเลือกไม่ได้
มาตรา ๒๑ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้น เรียกว่า “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ” ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง โดยกองทุนประกอบด้วย
๑ เงินและทรัพย์สินที่โอนมาจากเงินกองทุนการศึกษาสำหรับคนพิการตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกองทุนการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ๒ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๓ เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ เงินรายได้ที่ได้จากการออกสลากหรือการจัดกิจกรรม ๕ ดอกผลและผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน ๖ เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้
๗ รายได้บางส่วนจากภาษีของสินค้าและบริการที่เป็นสาเหตุแห่งความพิการตามที่กฎหมายกำหนด

19.ท่านไปรับตำแหน่งใหม่ นักเรียนลดลง สอบถามจากครู พบว่าผู้ปกครองนำนักเรียนย้ายไปเรียนที่อื่นจำนวนมากท่านจะดำเนินการอย่างไร 1พัฒนาหลักสูตร 2 ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 3 ประชุมผู้ปกครองโน้มน้าวใจ 4 ....................................5.ประชุมครูวิเคราะห์ปัญหาเพื่อวางแผนแก้ปัญหา

20.ผู้ที่มีหน้าที่จัดตั้งศูนย์สงเคราะห์ คนพิการ.... หรือ จัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ ประมาณนั้น ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและมนุษย์ ฯ /ผู้ว่า....

By ชมรม 2012-07-14 22:01:11 [IP : 101.51.123.xxx]
11.หลักการจัดการศึกษา ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 52 การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้
1 เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
2 ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
3 การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
3.(ในข้อสอบ) ยึดมาตรฐาน.................................(ลวงเรา).........ข้อ 4.1 -2 ข้อ 5. 1-2-3
13.ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ...ผ.อ.เลือกกิจกรรมให้นักเรียน


14.นักเรียนเลือกซื้อของขบเคียว ลูกอม น้ำอักลม ของดอง ที่ไม่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองต้อง เสียเงินจำนวนมาก โรงเรียนควรดำเนินการเรื่องใด........ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน .../. จัดอบรมให้ความรู้......
15. “GDP” ปี 55 โตเท่าไร....4 4.5 5.5 6 6.5……………………………………..
By ชมรม 2012-07-14 22:00:10 [IP : 101.51.123.xxx]
6.หน่วยงานใดในกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
7.เลขา ปลัด ...(ทั้งหมด 5 คน ) กระจายอำนาจทางการศึกษาในเรื่องต่างๆ ไปยัง คณะกรรมการเขต สำนักงานเขต สถานศึกษา
8.องค์กรใดไม่ใช่ สี่ เสาหลัก หรือ บุคคลในรูปสภาหรือคณะกรรมการสี่องค์กร (ประมาณนั้น) ข้อที่ผิดจำ ไม่ได้ คือ สภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแห่งชาติ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรม
9.ข้อใดไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่งของ ก.ค.ศ. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคุรุสภา และเลขาธิการ ก.พ. สภาการศึกษา
10. ประธานคุรุสภาคือข้อใด คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือกฎหมาย

By ชมรม 2012-07-14 21:59:11 [IP : 101.51.123.xxx]
1.ข้อใดเกี่ยวข้องหรือพูดถึงความหมายของการบริหาร... ได้ดีที่สุด (ประมาณนั้น ข้อ 1 ชุดแรก)
2.ข้อใดให้ความหมายของคำว่า ผู้อำนวยการ ได้ถูกต้องที่สุด
3.ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง..ขั้นตอน พอประมาณ .มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน.ความอุตสหะ
4.บุคคลที่มีอำนาจในการ จัดตั้ง ยุบ รวม เลิก สถานศึกษา คือข้อใด คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
5.ข้อใดไม่ใช้หลักการจัดการศึกษา แบบ Home School นำนักเรียนไปลงชื่อสมัครไว้โรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง

By ชมรม 2012-07-14 21:58:24 [IP : 101.51.123.xxx]
ข้อสอบเค้าสุดยอกจริงๆ ข้อ1.ใครเป็นประธานมูลนิธิอุทกพัฒน์ 2.ใครเป็นประธานกยอ
By ชมรม 2012-07-14 21:56:12 [IP : 101.51.123.xxx]
จากคำถามที่ว่า "โฉนดที่ดินเก็บไว้ที่ไหน"
จากที่ท่านถามผู้รู้มานะถูกต้องแล้วครับท่าน แต่ ข้อที่ 3 ที่บอกว่า "เก็บไว้ที่โรงเรียน กรณีที่มีผู้บริจาคที่ดินสร้างโรงเรียน แล้วกำหนดให้เป็นสมบัติของโรงเรียนโดยตรง อาศัยความเป็นนิติบุคคลของโรงเรียน " ถ้ามีผู้บริจากให้นะท่าน ผอ.โรงเรียน จะต้องรายงานต่อ ธนารักษ์ในพื้นที่ทราบ และธนารักษ์จะรวมแปลงที่ดินที่มีผู้บริจากให้เป็นที่ดินของหลวงหรือที่ราชพัสดุนั่นเอง

ดังนั้น ข้อนี้ คำตอบที่ถูกต้องที่สุด คือ เก็บที่ธนารักษ์ ครับท่าน
By ชมรม 2012-07-14 21:53:50 [IP : 101.51.123.xxx]
คำถามที่ว่าโฉนดโรงเรียนเก็บไว้ที่ไหน
เป็นคำถามที่ถามแบบไม่รู้จริง เพราะมีคำตอบได้ หลายแบบ
ผมจำตัวเลือกได้ 2 ข้อ คือ 1.โรงเรียน กับ 5.สำนักงานเขตพื้นที่
ผมถามผู้รู้แล้ว การเก็บโฉนดโรงเรียนที่ทราบตอนนี้มี 3 แบบ คือ
1.เก็บที่กรมธนารักษ์ กรณีที่เป็นที่ราชพัสดุ
2.เก็บไว้ที่กรมศาสนา กรณีที่เป็นที่ธรณีสงฆ์ โรงเรียนสร้างโดยวัดให้ทีดิน
3.เก็บไว้ที่โรงเรียน กรณีที่มีผู้บริจาคที่ดินสร้างโรงเรียน แล้วกำหนดให้เป็นสมบัติของโรงเรียนโดยตรง อาศัยความเป็นนิติบุคคลของโรงเรียน

By ชมรม 2012-07-14 21:52:47 [IP : 101.51.123.xxx]
ข้อสอบ 150 ที่พี่สอบจะมีทั้งความคิดเห็นที่เป็นบวกและเป็นลบ สลับกันไปแต่อยู่ห่างข้อกัน เช่นเรื่องเดียวกันข้อที่เป็นบวกอยู่ต้นๆ ข้อที่เป็นลบอยู่ท้ายๆ ถ้าพี่กามั่วอาจกาเห็นด้วยอย่างยิ่งทั้งสองข้อ โปรแกรมก็จะคำนวณให้ได้คะแนนน้อย เช่น ข้อ 8 ถามว่า ท่านเป็นคนชอบทำงานคนเดียวดีกว่าหลายคนเพราะล่าช้าไม่ทันใจ พี่ตอบว่าเห็นด้วยอย่างยิ่ง แต่ข้อ 90 เขาจะเอาข้อสอบที่มีความหมายตรงข้ามกันมาถาม เช่น ข้อ95 ถามว่า ท่านชอบให้เพื่อร่วมงานมีส่วนร่วมในการทำงาน(เพราะเป็นสมรรถนะการทำงานเป็นทีม) พี่มั่วตอบว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งอีก โปรแกรมตรวจจะให้คะแนนพี่เป็น 0 ทันที 2 ข้อนี้พี่ได้คะแนน 0 เพราะไม่สอดคล้องกันแล้ว (เดี่ยวก็ชอบ ร่วมกันพี่ก็ชอบ) บางข้อคำตอบที่ได้คะแนนเต็มอาจเป็นกลางๆคือไม่แน่ใจ เช่นถามเกี่ยวกับความคิดของเพื่อนร่วมงาน ท่านตอบว่าเห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง มันเป็นความคิดของเพื่อร่วมงานเขายังไม่แสดงให้พี่เห็น พี่จะตัดสินได้อย่างไร ก็ต้องตอบไม่แน่ใจใช่ไหม ก็ประมาณนี้แหละพี่ หากผิดขออภัยผมเรียนสถิติมันเป็นอย่างนี้ครับ แต่อาจารย์เขาจะวัดอะไรพี่ผมก็ยากที่จะเดาใจท่าน แต่ผมอ่านหลายท่านแล้วผมว่าเขาอาจมีตัวผอ.ไว้แล้วก็เป็นได้ เขาเลยเอาแบบสอบถามแบบนี้มาถามพี่เพื่อเก็บข้อมูลทำวิจัยเกี่ยวกับผู้เข้าสอบครั้งนี้ก็เป็นได้ สวัสดีครับ
By ชมรม 2012-07-14 21:51:30 [IP : 101.51.123.xxx]
ข้อ 65 ขัอใดไม่ใช่สมรรถนะประจำสายงานของครู
1.การพัฒนาผู้เรียน
2.การออกแบบการเรียนรู้
3.การสื่อสารและการจูงใจ
4.การบริหารจัดการในชั้นเรียน
5.การวิเคราะห์และสังเคราะห์
รู้คำตอบแต่ต้องเดา นี่แหละข้อสอบจากจุฬา
By ชมรม 2012-07-14 21:50:03 [IP : 101.51.123.xxx]
ติวก็เข้าเหมือนกันนะครับ เราก็ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการติวไปวิเคราะห์ แยกแยะอีกครั้ง
ส่วนตัวแล้วคิดว่าได้รับอานิสงค์เยอะมากจากการติว ถามตรงก็เข้าหลายข้อ เช่น ระบบดูแลช่วยเหลือ มี ทีมนำ ทีมทำ ทีมประสาน หรือ วาระ 3 ปี ของคณะกรรมการคนพิการ แผน IDP เรื่องคนพิการเข้าหมด ระบบดูแล เข้าหมด งานควบคุมภายใน (บริหารทั่วไป) เข้าหมด ประกันคุณภาพ เข้าหมด หลักสูตร กลุ่มตัวชี้วัด สมศ.รอบ 3 เกณฑ์คุณภาพ TQM เข้าครับ ในส่วนกฎหมาย วิชาชีพ วินัย ระเบียบการลา ประธานคุรุสภา(ผู้ทรง ค.ร.ม.แต่งตั้ง) ยุบ เลิก สถานศึกษา( สนง.และคณะกรรมการเขต) ข่าวสาร สภาการศึกษา (ไม่เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ใน ก.คศ.) เยอะครับ ห่วงแต่วิเคราะห์ และ สมรรถนะซึ่งไม่สามารถทราบได้ว่าตอบถูกหรือไม่
By ชมรม 2012-07-14 21:48:58 [IP : 101.51.123.xxx]
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป


มาตรา ๙ ให้จัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง ดังนี้
(๑) สำนักงานปลัดกระทรวง
(๒) ส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

มาตรา ๑๐ การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให้มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
(๑) สำนักงานรัฐมนตรี
(๒) สำนักงานปลัดกระทรวง
(๓) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(๔) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๕) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๖) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ส่วนราชการตาม (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

ข้อสอบที่ถามว่าส่วนราชการใดไม่เป็นนิติบุคคลและเป็นกรม
ตัวเลือ .... สภาการศึกษา (ไม่มีคำว่าสำนักงานคณะกรรมการ ......)

อีกข้อ ใครมีหน้าที่เสนอแนะนโยบายการศึกษาและให้คำปรึกษารัฐมนตรี ..............
ตัวเลือก .... สภาการศึกษา (ไม่มีคำว่าสำนักงาน.......)

ถามท่านผู้รู้ และผู้ออกข้อสอบว่า ท่าจงใจไม่ใส่คำว่า สำนักงานคณะกรรมการ....ใช่หรือไม่ ถ้าใช่ ตัวเลือข้อข้างบนเลือกข้อ สภาการศึกษา จะถูก
ส่วนข้อข้างล่าง ถ้าท่านจงใจไม่ใส่คำว่า สำนักงานคณะกรรมการ แล้วตัวเลือข้อนี้ก็จะผิด (อนุมานตามข้อข้างบน แล้วตัวเลือกไหนถูก )
ไม่ได้ค่าติวแม้แต่บาทเดียว เสียดายค่ารถ ค่าโรงแรม ค่าเดินทาง แต่เสียดายความรู้สึกมากกว่า กับ กระทรวงของเราที่เคยมีความรู้สึกแย่ ตอนนี้แย่ยิ่งกว่า .......พอแล้ว
By ชมรม 2012-07-14 21:45:17 [IP : 101.51.123.xxx]
100. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1 คัดกรองนักเรียน
2 แก้ไขและส่งเสริม
3 ป้องกัน
4 ส่งต่อและส่งกลับ
5 รู้จักเป็นเรียนเป็นรายบุคคล

ตัวเลือกที่ 5 พิมพ์ผิดทำให้ความหมายเปลี่ยนไปเลยค่ะ จาก นักเรียน เป็นเรียน
แล้วจะให้ดิฉันไม่แน่ใจได้ไงค่ะ เพราะความหมายเปลี่ยนไปเลยค่ะ
By ชมรม 2012-07-14 16:12:23 [IP : 101.51.123.xxx]
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิชัยพัฒนา ประธานมลนิธิอุทกพัฒน์
ดร.วีระพงษ์ รามางกุล ประธาน กยอ.
นายฟร็องซัวส์ ฮอลลองด์ ชนะการลงคะแนนรอบสองประธานาธิบดีฝรั่งเศส
ข้ออื่น ๆ ใครจำได้..หาคำตอบหน่อยครับประเมินตนเองก่อนคร่าว ๆ
By ชมรม 2012-07-14 15:57:50 [IP : 101.51.123.xxx]
ข้อที่ถามว่า ข้อใดที่ไม่เป็นนิติบุคคล ข้อสอบข้อนี้ไม่มีคำตอบ เพราะเป็นนิติบุคคลทุกข้อ
By ชมรม 2012-07-14 15:56:54 [IP : 101.51.123.xxx]
โฉนดโรงเรียน อยู่ที่ไหน
By ชมรม 2012-07-14 15:50:13 [IP : 101.51.123.xxx]
การทดสอบในภาคบ่ายวิชาสมรรถนะยากมากเลยครับ
ยกตัวอย่าง
ฉันชอบทำงานกับคนที่เก่งกว่าฉัน
คำตอบ ๑.ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
๒.ไม่เห็นด้วย
๓.ไม่แน่ใจ
๔.เห็นด้วย
๕.เห็นด้วยอย่างยิ่ง
สอบถามผู้รู้ตอบข้อไหนครับ ข้อสอบจะออกมาในแนวนี้ทั้ง ๑๕๐ ข้อ
By ชมรม 2012-07-14 15:48:59 [IP : 101.51.123.xxx]
1. นโยบายการศึกษา นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต…………………………..4
2. 7 ข้อ
3. 4 โอกาส 7 ยุทธศาสตร์
4. ประธานมูลนิธิอุทกพัฒน์ ดร.สุเมธ
5. อุทกพัฒน์ 84 ล้านบาท
6. ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นางนลินี ทวีสิน 1111 กด 6
7. ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พารณ
8. ประธานคณะกรรมการคณะกรรมการคุรุสภา ดิเรก
9. ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ นิยม
10. ประธาน ก.ค.ศ… สุชาติ
11. เลขาธิการ กพฐ. ชินภัทร
12. ประธาน สกสค. ศศิธารา
13. ผิดจรรยาบรรณ พักใช้ กี่ปี ตามสมควร แต่ไม่เกิน 5 ปี
14. ผอ.สั่ง แล้วเสียหาย ทำอย่างไร หนังสือ ทบทวน ภายใน 7 วัน
15. สมรรถนะสำคัญของนักเรียนมีกี่ข้อ อะไรบ้าง 5 ข้อ สื่อ คิด แก้ ทัก เทค
16. สมรรถนะหลัก ของครู มีกี่ข้อ อะไรบ้าง 5 ข้อ ฤทธิ์ ดี ตน ทีม ธรรม
17. โมเดลสมรรถนะ ชื่อว่า ภูเขาน้ำแข็ง Iceberg Model
18. จรรยาบรรณ มีกี่ข้อ 5 อะไรบ้าง ตน วิ รับ ร่วม สัง
19. มาตรฐาน ครู มีกี่ด้าน อะไรบ้าง 3 ด้าน รู้+ชีพ งาน ตน
20. วัตถุประส่งค์ คุรุสภา มีกี่ข้อ 3 ข้อ ฐาน บาย จัย
21. วัตถุประสงค์ สกสค. มีกี่ข้อ 4 ข้อ 4 ส่งเสริม
22. ชี้ขาด อุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการคุรุสภา
23. สมองของกระทรวง สภาการศึกษา
24. ประธาน พิการ รมว.ศธ.
25. กองทุน พิการ เลขาธิการ กพฐ.
26. ประธานคุ้มครองเด็ก รมต. พม.
27. กองทุน คุ้มครองเด็ก ปลัด พม.
28. ผลการเรียน คิดวิเคราะห์ ดี ดีเยี่ยม ผ่าน ไม่ผ่าน
29. หลักการ จุดหมาย กี่ข้อ 6 จุดหมาย 5 ข้อ
30. O-net สทศ. สถาบันทดสอบทางการศึกษา (องค์การมหาชน)
By ชมรม 2012-07-01 01:10:06 [IP : 101.51.108.xxx]
 โฉนดโรงเรียนเก็บไว้ที่ใหน
By ชมรม 2012-06-30 23:53:43 [IP : 101.51.108.xxx]
คำถาม หน่วยงานใดไม่ถือว่าเป็นกรมและไม่เป็นนิติบุคคล1.สำนักปลัด2.จำได้ครับ3.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน4.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีว5.สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คำถามประมาณนี้ครับ
By ชมรม 2012-06-30 23:52:54 [IP : 101.51.108.xxx]
เป้าหมาย คือ พิชิตยอดเขา  เราจะไปที่นั่นได้อย่างไร  เป็นพันธกิจ หรือ  กลยุทธ์
By ชมรม 2012-06-30 23:51:25 [IP : 101.51.108.xxx]
ฉันรู้สึกว่าฉันทำงานคนเดียวมักจะประสบความสำเร็จมากกว่าให้ทำงานกับคนหลายคน
๑ เห็นด้วยอย่างยิ่ง
๒ เห็นด้วย
๓ ไม่แน่ใจ
๔ ไม่เห็นด้วย
๕ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ฉันชอบทำงานกับคนที่เก่งกว่าฉัน
๑.ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
๒.ไม่เห็นด้วย
๓.ไม่แน่ใจ
๔.เห็นด้วย
๕.เห็นด้วยอย่างยิ่ง

By ชมรม 2012-06-30 23:48:45 [IP : 101.51.108.xxx]
-ปัญหานักเรียนซื้อขนมขบเคี้ยว น้ำอัดลมในโรงเรียน ทำให้นักเรียนมีค่าใช่้จ่ายเพิ่มขึ้น และมีผลกระทบต่ผู้ปกครองนักเรียน (อะไรทำนองนี้แหละครับ)
จะต้องแก้ปัญหาที่งานใด
ตัวเลือก  1 งานบริหารบุคคล    2 งานกิจการนักเรียน  3 งานสัมพันธ์ชุมชนและผู้ปกครอง  4 งานกิจกรรมนักเรียน    5 งาน.............................................จำไม่ได้
By ชมรม 2012-06-30 23:46:37 [IP : 101.51.108.xxx]

วิชาสมรรถนะ


ฉันไม่ชอบคนที่เก่งกว่าฉัน


ฉันต้องการคนที่มีความสามารถมาทำงานกับฉัน


มีคนถามทางฉันและฉันก็อธิบายและติดตามเขาจนเขาไปถูกทาง


ฉันให้ความสำคัญกับครอบครัวมากว่าผลงานอันดีเยี่ยม


ฉันชอบคิดคนเดียว


ฉันชอบทำงานด้วยกระบวนการกลุ่ม


บางครั่งเวลารายงานเขาให้ฉันเป็นผู้นำเสนองาน

By ครูสอบผอ.(ที่ตก) Send  ครูสอบผอ.(ที่ตก) 2012-06-06 22:44:09 [IP : 182.93.149.xxx]
อยากทราบหลักการออกข้อสอบ และแนวทางการตอบค่ะ
By ัyupa Send  ัyupa เบอร์โทรศัพท์. 0828235151 2012-06-06 21:42:14 [IP : 223.204.181.xxx]

ความคิดเห็น

โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]นายฮัมดี  หะยีและ

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.ปัตตานี เขต 2

นางสาวอรรญา  จุ้ยนคร

ที่ 1  เอกวิทยาศาสตร์

สพม 11

นายวรเดช  จริงจังชนังกูล

ที่ 1 เอกภาษาไทย 

สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

นางสาวปิยนุช  ศิริโสภาพงษ์

ที่ 1 เอกภาษาอังกฤษ

สพป ปทุมธานี เขต 2

 

นายศิรวิทย์  มุ่งธนวรกุล

ที่ 1 เอกพลศึกษา  สพม.10

นางสาวณณิฌญา  เจียมสุขสุจิตต์

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์ 

สพม 11

นายธนรัชต์  ศิริวัฒน์

ที่ 1 เอกดนตรีสากล

สพม.36

นางสาววาลิกา  รักยินดี

ที่ 1 เอกคอมพิวเตอร์

สพป.ราชบุรี เขต 1

นายปิยานนท์  แก้วแกมทอง

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์

สพป.ปทุมธานีเ ขต 1

นางสาวชนิดา  คงไข่ศรี

ที่ 1 เอกสังคมศึกษา

สพป.สุราษฎรธานี เขต 1

นายศิวุทธ  กุศลพรสร้าง

ที่ 1 เอกคณิตศษสตร์

สพป.นครราชสีมา เขต 4

นายธนัตท์  โสตถิกุล

ที่ 1 เอกพลศึกษา  สพม.42

นางสาวนิตยา  สุขแจ่ม

ที่ 1  เอกสังคม

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

นายมนตรี  โพธิ์ทับทิม

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพป.นครสวรรค์ เขต 2

นางสาวศิริกุล  อุ่นศิลป์

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพม.32

นายพลกฤต  ศรีนันตา

ที่ 1 เอกดนตรี

สพป.เชียงใหม่ เขต 3

นางสาวทิพยาภรณ์  เศวตนัย

ที่ 1 เอกนาฏศิลป์

สพป.นครราชสีมา เขต 4

นายศราวุธ  จงรักวิทย์

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.กระบี่

นางสาวนฤมล  คำพุทธ

ที่  1 เอกภาษาจีน

สพม.14

นาวศรายุทธ  ท้าวประสิทธิ์

ที่ 1 เอกพลศึกษา สพม.5

นางสกาวทิพย์  สังคปาล

ที่ 1 เอกทัศนศิลป์

สพม.14

นายธนารักษ์   บุญกาญจน์

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

นางสาวพัชรินทร์  สิทธิภูมิ

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพม.18

นายต่อศักดิ์  ศรีแก้วแฝก

ที่ 1 เอกภาษาอังกฤษ

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

นางสาวณัฐชยา  นาควิสุทธฺื

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์

สพป.กำแพงเพชร เขต 2

นายจิรวัฒน์  โสมแก้ว

ที่ 1 เอกดนตรีไทย

สพป.ภูเก็ต

นางสาวเมธาวี  เชื้อสาย

ที่ 1 เอกปฐมวัย

สพป.เชียงใหม่ เขต 3

นายจอห์นสัน  มุมธุลี

ที่ 1 เอกพลศึกษา

สพป.สระแก้ว เขต 2

นางสาววิภาดา  ลาปะ

ที่ 1 เอกภาษาจีน

สพม.25

 

นางสาวธาริตา  นนสุวรรณ

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพม. 11

 

กาญจนาณัฐ  หุ่นโพธิ์

ที่ 1 เอกอังกฤษ นครสวรรค์ 2

จุลดิฐ  อุ่นหนองกุ่ง

ที่ 1 เอกอุตสาหกรรม สศศ

ธีรพล  ทรัพย์ทวี

ที่ 1 คณิตศาสตร์ เชียงใหม่ 5

ธนาภรณ์  เงินเนตร

ที่ 1 เอกเคมี สพม. 42

นรินทร์ ธุรธรรม

ที่ 1 เอกปฐมวัย  เลยเขต 3

อุษณีย์  ลานรอบ

ที่ 1 เอกวิทย์ ประจวบ 2

แสงจันทร์  ศรีสุทธา

ที่ 1 เอกปฐมวัย เชียงราย 3

ภัทร  เจริญกุล

ที่ 1คณิตศาสตร์ กาญจน์บุรี 2

ตรัย  แกลงกระโทก

ที่ 1 เอกอังกฤษ ตาก เขต 2

อาทิตย์  ชมชาติ

ที่ 1 เอกภาไทย นครสวรรค์2


วรเชษฐ์  ไชยสงค์

ที่ 2 เอกสังคม สพม.30

กรรณิการ์  ละออง

ที่ 2 เอกสังคม ลพบุรี 2


อนุสรณ์  ช่ออังชัน

ที่ 2 เอกคอมฯ กาญจน์ 3

พิไลวรรณ  ทองมาก

ที่ 2 เอกเคมี สพม.1

อดุลย์  หลักชัย

ที่ 1 ฟิสิกส์  สพม 29
 

 

หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ติวสอบครูต้องยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์ 
ติวที่นี่ดีที่สุด  เข้มข้น  สะใจ   เข้าใจง่าย ตรงประเด็นเป็นคะแนนสอบ 
 มีผลงานลูกศิษย์สอบติดและได้บรรจะมากที่สุดทุกปี