ทดลองทำข้อสอบครู


แนะนำวิทยากร

ผอ.ยุทธพงษ์ชัย เกตุบาง

ผอ.สันต์ธวัช ศรีคำแท้

ผอ.ชัยทัศน์ จ้องสกุลวงศ์


แผนที่โรงแรมติวสอบ

ผลงานศิษย์เอก

ฑศพล  พรมรังสี 

 สอบครูกทมได้ที่ 1 วิชาเอกเทคโนฯ

ปิ่นประภาภรณ์ กุลสุวรรณ 

สอบครูกทมได้ที่ 1 วิชาเอกคอมพิวเตอร์

ธนัฐฐา  สว่างรักษ์

สอบครู กทม.ได้ที่ 1 วิชาเอก  ภาษาไทย

อัชริตา  ประสพสุข

สอบครู กทม.ลำดับที่ 2 วิชาเอกบรรณารักษ์

รูปภาพ

พัชรินทร์  ราชโส

ครูกทม.ที่ 4 เอกเทคโนฯ

รูปภาพ

หนึ่งฤทัย  มั่งเลอลักษณ์

ครูกทม.ที่ 5 เอกนาฏศิลป์

รูปภาพ

ศักดิ์ชัย  ประชุมแดง

ครูกทม.ที่ 5 เอกพละ

รูปภาพ 

อรณัฐ ศรีจันทร์

ครูกทม.ที่ 7 เอกพละ

ช่อเพชร  โยเหลา

ที่ 1 เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น  วิชาเอกวิทยาศาสตร์

ชมมณี  ทมโคตร

ที่ 2 เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น  วิชาเอกภาษาไทย

อลิศรา  อุทธสิงห์

ที่ 2 เอกสังคม อบจ ศรีสะเกษ

ธีรศักดิ์  เชื่อนันตา

ที่ 1 เทศบาลเมืองลำพูน วิชาเอกคอมพิวเตอร์

ศุภชัย  ตาสาย

ที่ 2 เอกอุตสาหกรรม สพม.41

ฐชาดา  ถิระโคตร

ที่ 2 เอกสังคม นครราชสีมา 3

ศิริชัย  ปี่นาค

ที่ 3 เอกฟิสิกส์ สพม.33

ภาคย์  ทองขาว

ที่ 3 เอกศิลปะ สพม.42

รูปภาพ : เอกคอมพิวเตอร์มาแล้วครับ........สอบได้ลำดับที่ 3

ผลงานติวสอบครูผู้ช่วย ทีมงานยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์และติวอีสานดอทคอม

ขอแสดงความยินดีกับน้องลภชัย พรมวิหาร เอกคอมพิวเตอร์ ลำดับที่ 3 สพป.ตาก 2 ผลผลิตติวสอบกับยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์และติวอีสานดอทคอม จุดติวสอบ นครสวรรค์ น้องเก่งมากๆครับแสดงความยินดีด้วยครับ

เว็บติวสอบครู WWW.SOBKRU.NET และ WWW.TEWESAN.COM
คุณภาพวัดกันที่ผลงาน

ลภชัย  พรมวิหาร

ที่ 3 เอกคอมฯ ตากเขต 2

จักรพงษ์  สุขสบาย

ที่ 4 เอกภาษาไทย สพม.41

รูปภาพ

พรหมเทพ  แสงสีดา

ที่ 5 คณิตศาสตร์ ตากเขต 2

ศุภกิจ  แดงสีดา

ที่ 6 เอกอุตสาหกรรม สพม.41

รูปภาพ

บังอร  จอกนาค

ที่ 6 เอกสังคม สพม 30

รูปภาพ

อัสรีย์  แวมะ

ที่ 7 เอกเทคโนฯ  สพป.กระบี่

รูปภาพ

อรุโนทัย ชาเสน

ที่ 8 เอกปฐมวัย ชุมพร2

รูปภาพ

ศิริพร  ศรีโยธา

ที่ 9 เอกคอมฯ ลพบุรีเขต 2

รูปภาพ

นัคพล จงมั่งคั่ง

ที่ 9 เอกดนตรี สุรินทร์เขต 3

รูปภาพ

มนทินาถ  คำทิพย์

ที่ 9 เอกคอมฯ สพป.ชุมพร2

รูปภาพ

อุไรพร  เศษวงศ์

ที่ 9 เอกคอมฯ สพม.17

รูปภาพ

ผ่องอำไพ  สลักเพชร

ที่ 7 เอกวิทย์ สพม.6

รูปภาพ

พัทธ์ธีรา  ศรีประสิทธิ์

ที่ 2 เอกอังกฤษ สพม.1

รูปภาพ

ธเนศ เจริญทรัพย์

ที่ 9 เอกอังกฤษ สพม.1

รูปภาพ

อมรรัตน์ โสภากุ

ที่ 6 เอกประถมฯชลบุรีเชต2

รูปภาพ

กชกร  เพิ่มพูน

ที่ 7 เอกคอมฯ สพป.กระบี่

รูปภาพ

อารุณี  โต๊ะเจ๊ะ

ที่5 เอกประถม นราธิวาส 3

รูปภาพ

อมรรัตน์  บุญเสนอ

ที่ 5 ปฐมวัย ศรีสะเกษเขต3

รูปภาพ

รุจิรา เลิศวรพงศ์ศักดิ์

ที่ 6 เอกอังกฤษ ประจวบฯ2

รูปภาพ

เกษฎาพร  วิเศษชาติ

ที่ 3 เอกอังกฤษ ประจวบฯ2

รูปภาพ

ปรัศนีย์  พ่อสาร

ที่ 5 เอกอังกฤษ ประจวบฯ2

รูปภาพ

ธนวรรณ  แน่นหนา

ที่ 9 เอกสังคม กาญจน์บุรี 3

รูปภาพ

สุรีรัตน์ แสงพรเลิศ

ที่ 5 เอกคอมฯ กาญจนบุรี 3

รูปภาพ

ธัชฌาธิณี  แสงทอง

ที่ 4 คณิตศาสตร์  สพม.9

รูปภาพ

มนธิชา  วงวิภาค

ที่ 9 เอกสังคม นครสวรรค์ 2

รูปภาพ

ธันย์ชนก  จันทะบุตร

ที่ 2 เอกวิทย์ฯ นครสวรรค์2

รูปภาพ

ชนัดดา สุนุสันต์

ที่ 9 เอกสังคม นครราชสีมา3

รูปภาพ

เอกธนวัฒน์ รัตนปัญญานันท์

ที่ 7 ภาษาไทย สพม.31

รูปภาพ

ทิพวรรณ  หวังดี

ที่ 6 เอกบัญชี สพม.4

รูปภาพ

หทันรัตน์  ทุมวงศ์

ที่ 6 สังคม อบจ.ศรีสะเกษ

รูปภาพ

จิรานุตม์  ถิ่นคำเชิด

ที่ 2 เอกเทคโนฯ อบจ.ศรีสะเกษ

 สถิติวันนี้

170 คน

 สถิติเมื่อวาน 318 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
6570 คน
93875 คน
889885 คน
เริ่มเมื่อ 2008-05-29


 สนทนาประสาสอบครู


ติวเข้มสอบครูผู้ช่วยโปรแกรมที่ 10 วันที่ 16-17 มี.ค. 56 ณ โรงแรมเวล อ.เมือง จ.นครปฐม

หลักสูตร 2 วัน


เราคือทีมติวที่มีผลงานประจักษ์ชัดมีผู้สอบได้ลำดับต้นๆเป็นรูปธรรมมากที่สุดในขณะนี้
คณะวิทยากร(ทุกจุดใช้วิทยากรชุดเดียวกัน) นำโดย ผอ.ยุทธพงษ์ชัย เกตุบาง ผอ.ชัยทัศน์ จ้องสกุลวงษ์
เริ่มลงทะเบียน 08.00 น วันแรก


เวลาการอบรม 09.00 น . ถึง 17.00 น. ทุกวัน
กำหนดการอบรม
วันที่ 1 ความรอบรู้

สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน @นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา @เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร@วัฒนธรรมไทย และขนพธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น@กฎหมายการศึกษา(ทุกฉบับ)
เทคนิคพิชิตข้อสอบความสามารถด้านตัวเลข

วั้นที่ 2 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง


วิชาการศึกษา หลักการศึกษา หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว สื่อและนวัตกรรมการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา


วิชาชีพครู เจตคติต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม วินัยและการรักษาวินัย ความเป็นพลเมืองดี การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความคิดสร้างสรรค์ต่อวิชาชีพ การจัดการความรู้ การสร้างสัมพันธ์ชุมชน


เทคนิคการทำข้อสอบภาษาไทย


ค่าลงทะเบียน(ชำระวันแรกของการอบรม) 1,700 บาท


สิ่งที่ท่านจะได้รับ เอกสารประกอบการอบรม 2 เล่ม สมุด 1 เล่ม ปากกา 1 เล่ม อาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารว่าง เช้าบ่าย รวม 4 มื้อ ซีดีการบรรยายเมื่อปีที่แล้ว 1 แผ่น วุฒิบัตรผ่านการอบรม 1 ฉบับ ส่วนลดค่าที่พักของโรงแรมตามโปรโมชั่นที่จัดให้ผู้เข้าอบรม


บริการหลังการอบรม จัดส่งข้อมูลการสอบ แนวข้อสอบ ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการสอบผ่านอีเมล์ล บริการให้คำปรึกษาการเลือกสถานที่สอบ ตอบปัญหาข้อสอบ และอื่นๆ ทางโทรศัพท์ เฟสบุค และอีเมล์ล


การันตีคุณภาพ ด้วยรายชื่อและจำนวนผู้สอบผ่านจำนวนมาก


การสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์
ในบอร์ดนี้(ช่องแสดงความคิดเห็น) หรือโทรแจ้งได้ที่เบอร์ 087-9897389 และ 089-0954409


หมายเหตุกำหนดการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และทุกจุดใช้วิทยากรชุดเดียวกัน


รหัสล็อกอินเว็บบอร์ด 1234

โดย sobkru.net 2013-01-27 12:11:07 [IP : 101.51.89.xxx]

ความคิดเห็น
จอง 5 ที่นั่งคะ

นางสาวเจียมนภา ตนสาลี

086-1638708


By เจียมนภา Send เจียมนภา เบอร์โทรศัพท์. 086-1638708 2013-05-13 14:22:35 [IP : 171.6.1.xxx]
กิจสุภา วงษ์สวัสดิ์
By ติวอีสาน () 2013-03-14 15:34:28 [IP : 125.27.133.xxx]
จอง 7 ที่นั่ง

วิสิทธิ์ เทียนเจริญ

By วิสิทธิ์ เทียนเจริญ () 2013-03-14 15:23:45 [IP : 101.109.20.xxx]
จอง 7 ที่นั่ง

วิสิทธิ์ เทียนเจริญ

By วิสิท () 2013-03-14 15:23:25 [IP : 101.109.20.xxx]
อาทิตยา
By ติวอีสาน () 2013-03-14 15:21:42 [IP : 125.27.133.xxx]
รุ่งนภา อ่อนน้อย
By ติวอีสาน () 2013-03-14 13:30:00 [IP : 125.27.133.xxx]
1 ที่ค่ะ
By จุฑามณี ไชยสงคราม () Send จุฑามณี ไชยสงคราม () เบอร์โทรศัพท์. 0894663840 2013-03-14 01:47:50 [IP : 14.207.127.xxx]

จอง 2 ที่ค่ะ  อุไรวรรณ  หงษ์วิเศษ

By () เบอร์โทรศัพท์. 084-3341637 2013-03-13 21:31:17 [IP : 125.27.148.xxx]
พัถพร ปิ่นทอง
By ติวอีสาน () 2013-03-12 13:04:05 [IP : 125.27.134.xxx]
ชุรี แสงจรรยา
By ติวอีสาน () 2013-03-12 13:03:34 [IP : 125.27.134.xxx]
จอง1ที่ค่ะ
ปนัดดา ประสพดี
โทร0899111365
By ปนัดดา () Send ปนัดดา () เบอร์โทรศัพท์. 0899111365 2013-03-11 23:03:54 [IP : 27.55.3.xxx]
นฤมล อุตสาหะ
By ติวอีสาน () 2013-03-11 15:17:33 [IP : 125.27.140.xxx]
ชยานิษฐ์ ชูรัก
By ติวอีสาน () 2013-03-11 14:05:23 [IP : 125.27.140.xxx]
สุธิษา วัฒนชัยผดุงชีพ
By ติวอีสาน () 2013-03-11 14:04:32 [IP : 125.27.140.xxx]
จอง 2 ที่ครับ

นายพิสุทธิ์ แก้วแจ่มใส โทร 0822990190
By () 2013-03-09 16:41:41 [IP : 124.121.88.xxx]
จอง 1 ที่ค่ะ
ปนัดดา กุลบุตร (0807269707)
By () 2013-03-09 10:36:46 [IP : 61.90.51.xxx]
ปิยะนุช กุลบุตร (0817723722)
By () 2013-03-08 09:29:44 [IP : 223.204.97.xxx]
ศิริหทัย คตหอย
นุจรีย์ ยางพลอย
มัชนา มีทองคำ
ลัดดา จันทร์ธร
พิชยุตน์ สุขเจริญ
By ติวอีสาน () เบอร์โทรศัพท์. 088-4591369 2013-03-07 17:56:38 [IP : 125.27.129.xxx]
อนุชา เฉิดฉันทร์พิพัฒน์
By ติวอีสาน () เบอร์โทรศัพท์. 089-3816820 2013-03-06 07:51:26 [IP : 110.77.142.xxx]
ชลธิชา แย้มอุทัย
By ติวอีสาน () 2013-03-05 12:57:58 [IP : 118.172.188.xxx]
จอง2ที่
นางสาวภัสสร สมประสงค์ (081-0181040)

นายมนต์ชัย จันทร์เทพ (080-6515743)


By () 2013-03-02 14:22:30 [IP : 182.52.190.xxx]
ชิราพร สุขกิจ
By ติวอีสาน () เบอร์โทรศัพท์. 085-2653157 2013-02-28 19:58:18 [IP : 125.27.135.xxx]

จองติว 3   ที่


สรีย์วรรณ

By สรีย์วรรณ () Send สรีย์วรรณ () เบอร์โทรศัพท์. 0861773847 2013-02-28 19:47:04 [IP : 182.52.124.xxx]
จิตรา สุปาน

จุฑามาศ รอดพ่วง
By ติวอีสาน () เบอร์โทรศัพท์. 086-1625385 2013-02-28 17:50:22 [IP : 125.27.135.xxx]
ชลธิชา ทองมา
By ติวอีสาน () เบอร์โทรศัพท์. 089-9657884 2013-02-28 11:43:59 [IP : 125.27.139.xxx]

จองติว 2 ที่ค่ะ


น.ส. ชญาพร   มาเวหา


นายสุทธิพงศ์  กุลศิลป์

By ชญาพร () Send ชญาพร () เบอร์โทรศัพท์. 080-6520739 2013-02-27 21:37:41 [IP : 122.154.90.xxx]
จอง1ที่ค่ะ
พัชรนา คงมาลัย
โทร 0871034089
By พัชรนา่ () Send พัชรนา่ () เบอร์โทรศัพท์. 0871034089 2013-02-26 18:34:51 [IP : 110.49.233.xxx]
ยอดชาย นุตะโร
By ติวอีสาน () เบอร์โทรศัพท์. 0892889757 2013-02-26 10:29:57 [IP : 118.172.190.xxx]

จอง 1 ที่


นุจรีย์ ศรีคำ


 

By nutjaree () Send nutjaree () เบอร์โทรศัพท์. 089-2185181 2013-02-25 11:58:49 [IP : 115.87.255.xxx]
จอง 1 ที่ค่ะ
นางสาว อริศรา อิ่มสะอาด
By () 2013-02-24 20:35:21 [IP : 110.49.242.xxx]
จอง 1 ที่
นางสาวภัทรนุช จันทร์แดง
By () Send  () เบอร์โทรศัพท์. 0855025397 2013-02-24 19:31:51 [IP : 171.4.155.xxx]

จองติว 1ที่ค่ะ

จุฑามาศ โชคกลาง

0827551041

By () 2013-02-22 23:55:59 [IP : 115.67.36.xxx]
กฤษติกา พะลัน
By ติวอีสาน () เบอร์โทรศัพท์. 089-5849241 2013-02-22 20:03:42 [IP : 101.51.191.xxx]
จองติว 1 ที่ครับ ที่นครปฐม นะครับ
By คุณบอล () Send คุณบอล () เบอร์โทรศัพท์. 0892889757 2013-02-22 14:56:35 [IP : 49.229.112.xxx]

ปรียาพร  งามขยัน


จคุขจ-ภึภ/

By ติว เบอร์โทรศัพท์. 086-0347742 2013-02-22 08:36:27 [IP : 101.51.86.xxx]
วรมนต์ ชมพูน้อย
By ติวอีสาน () เบอร์โทรศัพท์. 081-7056783 2013-02-21 12:10:04 [IP : 125.27.139.xxx]
จอง 4 ที่

พิมพ์มาดา วุฒิพงษ์ปกรณ์
By ติวอีสาน () เบอร์โทรศัพท์. 083-7418324 2013-02-21 12:01:29 [IP : 125.27.139.xxx]

จิรพันธ์  เผ่ากัณ


จคึขึคคุ-ถ

By ติว เบอร์โทรศัพท์. 087-7688635 2013-02-20 20:52:34 [IP : 101.51.84.xxx]
1. จารุณี สุขสมวัฒน์.
2. พรทิพย์ ศรีสมุทร
By ติวอีสาน () เบอร์โทรศัพท์. 084-3319967 2013-02-20 19:40:00 [IP : 125.27.134.xxx]
จอง 4 ที่ค่ะ
นางสาวเครือมาส เชื้อดี

นางสาวศิวพร รัตนวงศ์

ศันสนีย์ เนียมหอม

เบญจวรรณ อิ่มสมบูรณ์

โทร 080 -0165516
By เครือมาส เชื้อดี () Send เครือมาส  เชื้อดี () เบอร์โทรศัพท์. 080 - 0165516 2013-02-20 16:48:25 [IP : 203.172.166.xxx]

จอง 2  ที่ 


นางเนตรนภา   หงษาโด่  ( 080-8218140)


นางสาวอรอนงค์   แซ่ซิ้ม( 087-4873191)

By () Send  () เบอร์โทรศัพท์. 087-487-3191 2013-02-20 15:24:36 [IP : 202.29.193.xxx]
จองติว 1 ที่

ลลิตา นิ่มนนท์

โทร 0898898561
By ลลิตา () Send ลลิตา () เบอร์โทรศัพท์. 0898898561 2013-02-20 13:28:48 [IP : 180.183.132.xxx]

หทัยมาดา  ดิฐประวรรตน์


ธัญนุช  อุปนันท์


รวิศ  ทะแสนเทพ


081-7332147

By ติว 2013-02-20 00:17:02 [IP : 101.51.73.xxx]

จารุวรรณ  วงศ์มาดิฐ์


จคุถจภุจต

By ติว เบอร์โทรศัพท์. 086-5104609 2013-02-20 00:06:40 [IP : 101.51.73.xxx]
จอง 2 ที่ กนกพร ปานธูป
โทร 0876694710
By () 2013-02-19 22:02:15 [IP : 171.6.3.xxx]

สมัครติวที่นครปฐมวันที่ 16-17  มี.ค. 2556


นางสาววศินี  ดีที่สุด


นางสาวทศนวรรณ  แจ้งเหตุ


นางสาวปณิธี  สังขวัฒน์


นางรจนา  เทียมยศ


นางศฎิณณญา  กลิ่นเอี่ยม


 

By นางรจนา เทียมยศ () Send นางรจนา เทียมยศ () เบอร์โทรศัพท์. 0867897830 2013-02-19 15:58:27 [IP : 101.108.122.xxx]

จองติว 1 ที่ครับ


อนนท์ ประสงค์มณี


080 - 0789894


anonha555@hotmail.com

By () 2013-02-19 13:58:43 [IP : 202.29.193.xxx]
นายธราดล พรหมชาติ
By ติวอีสาน () เบอร์โทรศัพท์. 08-98439881 2013-02-19 11:31:45 [IP : 125.27.133.xxx]

สุพิชฌา  ลิ้มตระกูลไทย


 

By ติว เบอร์โทรศัพท์. 086-7564882 2013-02-19 08:22:14 [IP : 101.51.84.xxx]

จองติว 3 ที่


นางสาวภัทรวดี  วงศ์ชนะภัย


นางสาวเกตุวดี  จันทร์สุข


นางสาวกัญญาพัทธ  ฤทธิ์มหา 


 

By ภัทรวดี () Send ภัทรวดี () เบอร์โทรศัพท์. 082-2992674 2013-02-18 10:01:48 [IP : 182.52.201.xxx]
ศิริพร บัวทองงาม

กนกวรรณ คล้ายสุบรรณ
By ติวอีสาน () เบอร์โทรศัพท์. 087-1568797 2013-02-16 22:25:44 [IP : 180.183.68.xxx]
จอง 2 ที่

ชไมพร บัวงาม
By ติวอีสาน () เบอร์โทรศัพท์. 084-7314100 2013-02-15 21:52:26 [IP : 180.183.70.xxx]
ประไพ ดีแคล้วรัตนกุล
By ติวอีสาน () เบอร์โทรศัพท์. 087-1169734 2013-02-15 21:51:42 [IP : 180.183.70.xxx]
จอง 1 ที่
นพรัตน์ ชื่นบาน
By แม่มด แสนซน () Send แม่มด แสนซน () เบอร์โทรศัพท์. 087-1718434 2013-02-14 19:49:42 [IP : 125.27.246.xxx]
ประภัสสร ยงคการี
By ติวอีสาน () เบอร์โทรศัพท์. 081-8578175 2013-02-14 14:59:29 [IP : 125.27.136.xxx]

จอง   4  ที่นั่งค่ะ


1. นางสาวธนาภรณ์  พราหมบุญมี


2.  นางสาวปัญจรัตน์  ทองห่อ


3.  นางสาวณํฏฐ์สุมณ  อนันต์ชัยลิขิต


4.  นางสาวพรเพ็ญ  มาศวิจิตร


เบอร์โทรศัพท์.  081 - 572 - 4188  E.mail. : nuna_sk@hotmail.com

By หนูนา () Send หนูนา () เบอร์โทรศัพท์. 081-572-4188 2013-02-13 14:39:08 [IP : 106.0.200.xxx]
กรรณิการ์ คำบุญ
By ติวอีสาน () เบอร์โทรศัพท์. 0836897923 2013-02-12 22:40:24 [IP : 124.122.212.xxx]

จอง 2  ที่


เนตรนภา  ศรีเกตุสุข


นงลักษณ์  แผงสมบูรณ์

By ติว เบอร์โทรศัพท์. 086-5104609 2013-02-12 21:07:07 [IP : 101.51.108.xxx]
สุชานาฎ มหาชน
By ติวอีสาน () เบอร์โทรศัพท์. 087-6113295 2013-02-12 18:30:26 [IP : 124.122.212.xxx]
ลัลนา แสงชาติ
By ติวอีสาน () เบอร์โทรศัพท์. 081-7591628 2013-02-11 09:25:35 [IP : 118.172.191.xxx]
จอง 1 ที
สิริหทัย คตหอย
By สิริหทัย () Send สิริหทัย () 2013-02-10 16:38:35 [IP : 101.108.195.xxx]

จอง 1 ที่


นุชรี  บุญรอด

By ติว เบอร์โทรศัพท์. 081-2941891 2013-02-08 17:10:15 [IP : 101.51.91.xxx]

จอง  1  ที่


น.ส.อัมพิกา  ตรงคมาลี

By ติว เบอร์โทรศัพท์. 088-4524300 2013-02-08 17:05:17 [IP : 101.51.91.xxx]
จอง 3 ที่

ทิพวรรณ ทองสุข
By ติวอีสาน () เบอร์โทรศัพท์. 080-2635875 2013-02-08 09:42:54 [IP : 182.52.23.xxx]

จอง 1 ที่


กันต์สินี  โคตะมะ

By ติว เบอร์โทรศัพท์. 083-2245904 2013-02-07 18:10:25 [IP : 101.51.105.xxx]
จอง 1 ที่

By สุภาวิณี () Send สุภาวิณี () เบอร์โทรศัพท์. 0812909264 2013-02-07 03:57:12 [IP : 58.8.9.xxx]
จอง 2 ที่ครับ
เทียนชัย เสียงเสนาะ
By เทียนชัย () Send เทียนชัย () เบอร์โทรศัพท์. 0841166927 2013-02-06 17:03:09 [IP : 171.6.135.xxx]
นิตยา มูลทา
By ติวอีสาน () เบอร์โทรศัพท์. 081-9313941 2013-02-06 14:39:36 [IP : 182.52.22.xxx]
วลัยลักษณ์ โกพัฒน์ตา
By ติวอีสาน () เบอร์โทรศัพท์. 083-3153939 2013-02-06 10:31:57 [IP : 182.52.22.xxx]
จอง 1 ที่

น.ส.นิธิวดี จรัสดี
(แม่จอง)
By ติว () เบอร์โทรศัพท์. 081-9950094 2013-02-06 00:10:21 [IP : 101.51.82.xxx]
สุพนัฐ เกิดช่าง
By ติวอีสาน () เบอร์โทรศัพท์. 086-8026037 2013-02-05 17:23:54 [IP : 125.27.129.xxx]
วรรณิศา หลักงาม
By ติวอีสาน () เบอร์โทรศัพท์. 090-8032254 2013-02-04 12:58:40 [IP : 125.27.135.xxx]

จอง 1  ที่


วีระชัย  ประจำ

By ติว เบอร์โทรศัพท์. 081-6606560 2013-02-01 16:35:09 [IP : 101.51.69.xxx]

จอง 1 ที่


ปาริชาติ  แซ่จัง

By ติว เบอร์โทรศัพท์. 089-7606751 2013-02-01 16:29:03 [IP : 101.51.69.xxx]

จอง  5  ที่


ณัฏยา  เทศลำลึก


อมรรัตน์  ผู้พวง


ปิติมน  แสงจินดา


อรนุช   แก้วสุข


ลัดดา   เอี่ยมมั่น

By ณัฏยา () Send ณัฏยา () เบอร์โทรศัพท์. 0838818520 2013-02-01 13:10:51 [IP : 182.52.55.xxx]
จอง 1

ธนภัทร์ จุลพันธ์
By ติว () เบอร์โทรศัพท์. 084-4684469 2013-01-31 14:16:54 [IP : 122.155.42.xxx]
นางสาวทิพย์พดี เฮงสมบูรณ์
นางสาวภาวินี จิตต์โสภา
นางสาวธิติยา ใจปลอด
นางสาวนิภาวรรณ การเจริญ
จอง 4 ที่ค่ะ
By ทิพย์พดี เฮงสมบูรณ์ () Send ทิพย์พดี เฮงสมบูรณ์ () เบอร์โทรศัพท์. 087-7156734 2013-01-28 22:52:43 [IP : 101.109.85.xxx]

จองติว 1 ที่


จริยา ศรีโลทก


โทร 0878408018

By Taw () Send Taw () เบอร์โทรศัพท์. 0878408018 2013-01-22 08:24:09 [IP : 101.108.194.xxx]
จอง 1 ที่ ค่ะ

ชนามาศ แผลงเดชา

โทร 089-456-5427
By ราม () Send ราม () เบอร์โทรศัพท์. 0894565427 2013-01-20 20:34:10 [IP : 27.130.254.xxx]
จองติว 1 ที่

นางสาวกรอุมา หะสิตะเวช
By กรอุมา หะสิตะเวช () Send กรอุมา หะสิตะเวช () เบอร์โทรศัพท์. 0814522136 2013-01-19 18:34:13 [IP : 171.7.198.xxx]

นางสาวอุบลวรรณา  คงสิลป์

By () Send  () เบอร์โทรศัพท์. 083-9848608 2013-01-19 14:23:10 [IP : 180.183.249.xxx]
นายนพดล จิรธนวรชัย

นางนันทพร จิรธนวรชัย

0809685871
By () 2013-01-17 21:33:05 [IP : 171.4.119.xxx]
จอง 1 ที่

นายจิรชยุตม์ สถิตตย์พรภัทร์
By จิระ () เบอร์โทรศัพท์. 090-9929698 2013-01-17 21:14:03 [IP : 101.51.111.xxx]
จอง 1 ที่

สุจิต เจริญกุล
By สุจิต () เบอร์โทรศัพท์. 085-1504774 2013-01-17 21:12:25 [IP : 101.51.111.xxx]

1 ที่นั่ง


นางสาวนฤมล เรืองวิทย์

By นฤมล () Send นฤมล () เบอร์โทรศัพท์. 090-6291156 2013-01-17 10:31:48 [IP : 125.26.54.xxx]
จองติว 1 ที่

พัชรี เชื้อบุญมี

โทร 083-6225653
By ติว () 2013-01-14 20:55:30 [IP : 101.51.65.xxx]

ความคิดเห็น
Please use IE for editing.
โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์
Security
Click to reload image
Insert Image Insert Image by browse

คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ] 

 

 

 

กาญจนาณัฐ  หุ่นโพธิ์

ที่ 1 เอกอังกฤษ นครสวรรค์ 2

จุลดิฐ  อุ่นหนองกุ่ง

ที่ 1 เอกอุตสาหกรรม สศศ

ธีรพล  ทรัพย์ทวี

ที่ 1 คณิตศาสตร์ เชียงใหม่ 5

ธนาภรณ์  เงินเนตร

ที่ 1 เอกเคมี สพม. 42

นรินทร์ ธุรธรรม

ที่ 1 เอกปฐมวัย  เลยเขต 3

อุษณีย์  ลานรอบ

ที่ 1 เอกวิทย์ ประจวบ 2

แสงจันทร์  ศรีสุทธา

ที่ 1 เอกปฐมวัย เชียงราย 3

ภัทร  เจริญกุล

ที่ 1คณิตศาสตร์ กาญจน์บุรี 2

ตรัย  แกลงกระโทก

ที่ 1 เอกอังกฤษ ตาก เขต 2

อาทิตย์  ชมชาติ

ที่ 1 เอกภาไทย นครสวรรค์2

ปภัสสรา  ธรรมปาน

ที่ 3 เอกภาษาอังกฤษ สพม30

วรเชษฐ์  ไชยสงค์

ที่ 2 เอกสังคม สพม.30

กรรณิการ์  ละออง

ที่ 2 เอกสังคม ลพบุรี 2

ภาพรรณ  สีปาน

ที่ 3 เอกสังคม ลพบุรี 2

อนุสรณ์  ช่ออังชัน

ที่ 2 เอกคอมฯ กาญจน์ 3

พิไลวรรณ  ทองมาก

ที่ 2 เอกเคมี สพม.1

นภาพร  ชูทอง

ที่ 3 เอกคอมฯ ลพบุรี 2

รัตนาวดี  ประดิษฐผล

ที่ 4 เอกนาฏศิลป์ นครสวรรค์2

แสงเดือน  สิริสอ

ที่ 4 เอกบรรณารักษ์ สพม.9

นวรรณ  ไชยบุญ

ที่ 4 เอกวิทย์  สพป.บึงกาฬ

รูปภาพ

นลินรัตน์  จันทร์น้อย

ที่ 4 เอกบัญชี สพม.4

รูปภาพ

ปัทวรรณ จำปาทอง

ที่ 6 เอกเคมี สพม.42

รูปภาพ

ธนากร  ราชาเดช

ที่ 3 ภาษาไทย สพม.30

รูปภาพ

ชลลดา  ชิงจันทร์

ที่ 9 ชีววิทยา สพม.31

อดุลย์  หลักชัย

ที่ 1 ฟิสิกส์  สพม 29
 

หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑