ทดลองทำข้อสอบครู


แนะนำวิทยากร

         


LINE@:@teacher35
แผนที่โรงแรมติวสอบ

นายภาณุวัฒน์  จิตร์จำนงค์

ที่ 1 เอกดนตรี

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2


ฑศพล  พรมรังสี 

 สอบครูกทมได้ที่ 1 วิชาเอกเทคโนฯ

ปิ่นประภาภรณ์ กุลสุวรรณ 

สอบครูกทมได้ที่ 1 วิชาเอกคอมพิวเตอร์

ธนัฐฐา  สว่างรักษ์

สอบครู กทม.ได้ที่ 1 วิชาเอก  ภาษาไทย

นายกฤติภณ  เณรตาก้อง

ที่ 1 เอกภาษาไทย  

สพป.ราชบุรี เขต 2

นางสาวศิวาพร  ไผ่ครบุรี

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์  

สพป.ชุมพร เขต 1

นางสาวนพรัตน์  ยุคเกษมวงศ์

ที่  1 เอกภาษาอังกฤษ      สพม.9

นายทนงศักดิ์  หิรัญเรือง

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.ระนอง

นางประสบพร  หัตถกิจ

ที่ 1 เอกปฐมวัย

สพป.ชุมพร เขต 1

นายเจนณรงค์  อินทสุข

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์

สพป.นนทบุรี เขต 2

นางสาวหทัยทิพย์  หยงสตาร์

ที่ 1 เอกสุขศึกษา

สพป.ตรัง เขต 2

นางนันทพร  ศรีใหม่

ที่ 1  เอกปฐมวัย

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

 

นางสาวธนสร  สุขแก้ว

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

นางสาวชุติมาตย์  สนิทปู่

ที่ 1 เอกสังคมศึกษา

สพป.ตรัง เขต 2

นายคมกฤช  นิลวิจิตร

ที่ 1 เอกคอมพิวเตอร์ สพม.13

นางสาวสุชาดา  อำลอย

ที่ 1 เอกบรรณารักษ์

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

นางสาวกาญจน์สิตา  ตู้แก้ว

ที่ 1 เอกพลศึกษา  สพม.9

นายกิตติพงศ์  อ่ธิพรม

ที่ 1 เอกนาฏศิลป์ สพม.7

นางสาวฉวีวรรณ  พุ่มแจ้

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

นางสาวพรรณทิวา  จันทญาติ

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์ สพม. 36

นายอนุชา  โสลำภา

ที่ 1 เอกฟิสิกส์ สพม. 18

นางสาวนิตยา  ฟุ้งเฟื่อง

ที่ 1 เอกคอมพิวเตอร์

สพป.ระนอง

นางสาวมัทนา  ริดจันดี

ที่ 1 เอกปฐมวัย

สพป.นครราชสีมา เขต 6

นายสุรเดช  อินอ่อน

ที่ 1 เอกภาษาอังกฤษ

สพป.ชลบุรี เขต 1

นางสาวจารินิด  ต้นไฮ

ที่ 1 เอกอังกฤษ

สพป.จันทบุรี เขต 1

นางสาวปาจรีย์  น่วมเกิด

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

นายปัญญาวิทย์  แจ่มกนะจ่าง

ที่ 1 เอกภาษาไทย สพม.7

นางสาวทิพวรรณ  บุญอ่อน

ที่ 1 เอกสังคมศึกษา

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

นางสาววรณัน  ฉ่ำมณี

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

นายฮาตี้ย์  นิ่งแบบ

ที่ 1 เอกคริตศาสตร์

สพป.ภูเก็ต

นางสาวขนิฐา  แสงภารา

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.อยุธยา เขต 1

นางสาวฌาริญญา  ซ้ายหัน

ที่ 1 เอกปฐมวัย

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

นายสรสักดิ์  สิทธิคง

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.ตาก เขต 2

นางสาวจิดาภา  ศรีสิงห์

ที่ 1 เอกสังคมศึกษา

สพป.นนทบุรี เขต 2

นางสาวสุชัญญ์ญา  จันทร์นามเขตต์

ที่ 1 เอกภาษาจีน สพม.26

นายสันติ  ขำสกล

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.กำแพงเพชร เขต 2


ดับที่ 2 วิชาเอกบรรณารั

ช่อเพชร  โยเหลา

ที่ 1 เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น  วิชาเอกวิทยาศาสตร์

ชมมณี  ทมโคตร

ที่ 2 เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น  วิชาเอกภาษาไทย

อลิศรา  อุทธสิงห์

ที่ 2 เอกสังคม อบจ ศรีสะเกษ

ธีรศักดิ์  เชื่อนันตา

ที่ 1 เทศบาลเมืองลำพูน วิชาเอกคอมพิวเตอร์

ศุภชัย  ตาสาย

ที่ 2 เอกอุตสาหกรรม สพม.41

ฐชาดา  ถิระโคตร

ที่ 2 เอกสังคม นครราชสีมา 3


รูปภาพ

พัทธ์ธีรา  ศรีประสิทธิ์

ที่ 2 เอกอังกฤษ สพม.1รูปภาพ

ธันย์ชนก  จันทะบุตร

ที่ 2 เอกวิทย์ฯ นครสวรรค์2

รูปภาพ

จิรานุตม์  ถิ่นคำเชิด

ที่ 2 เอกเทคโนฯ อบจ.ศรีสะเกษ

พิพัฒน์พงษ์  ทองอยู่

ที่ 1 เอกพลศึกษา อบจ.ชัยภูมิ

ศยานนท์  ศิริขันธ์

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์ อบจ.สกลนคร


 สถิติวันนี้

261 คน

 สถิติเมื่อวาน 597 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
15266 คน
296874 คน
1860333 คน
เริ่มเมื่อ 2008-05-29


 


สนทนาประสาสอบครู


แนวข้อสอบครูผู้ช่วย
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เกิดจากอะไร และ พ.ร.บ. นี้มีกี่หมวด กี่มาตรา
ตอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เกิดจากรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 (ฉบับที่ 16) มาตราที่ 81 พ.ร.บ. การศึกษานี้มี 9 หมวด 78 มาตรา

2. ความมุ่งหมายการจัดการศึกษาใน พ.ร.บ. การศึกษานี้คืออะไร อยู่ในมาตราที่เท่าไหร่
ตอบ เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (ร่าง จิต ติ รู้ คุณ) เก่ง ดี มีสุข มาตราที่ 6

3. หลักการจัดการศึกษา ได้แก่อะไรบ้าง และอยู่มาตราที่เท่าไหร่
ตอบ 1. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน Education for all มาตราที่ 8
2. ให้สังคมมีส่วนรวมในการจัดการศึกษา all for Education มาตราที่ 8
3. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มาตราที่ 8

4. สิทธิทางการศึกษาที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (เรียนฟรี 15 ปี) อยู่ในมาตราใด
ตอบ เรียนฟรี 15 ปี อยู่ในมาตรา 10 ฟรีดังนี้ ค่าเล่าเรียน แบบเรียน ชุด อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนา

5. รูปแบบการจัดการศึกษามีอะไรบ้าง
ตอบ 1. การศึกษาในระบบ (formal Education)
2. การศึกษานอกระบบ (non-formal Education)
3. การศึกษาตามอัธยาศัย (informal Education)

6. การศึกษาภาคบงคับมีกี่ปี
ตอบ 9 ปี โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่ 7 จนอายุย่างเข้าปีที่ 16 เข้าเรียนในสถานศึกษา

7. การจัดการศึกษาต้องยึดว่า
ตอบ 1. ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
2. ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
3. กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ

8. การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานยึดอะไร และคำนึงถึงอะไร
ตอบ การบริหารและกรจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานยึดเขตพื้นที่การศึกษา โดยคำนึงถึงระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปริมาณสถานศึกษา จำนวนประชากร วัฒนธรรมและความเหมาะสม

9. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามี 183 เขต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มี 42 เขต

10. สถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนเกินกว่า 300 คนขึ้นไป มีกรรมการสถานศึกษา 15 คน
สถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 300 มีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน

11. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนต้องทำทุก ๆ กี่ปี และสำนักงานเขตต้องมาประเมินทุก ๆ กี่ปี
ตอบ การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนต้องทำทุกปี สำนักงานเขตต้องมีประเมินทุก ๆ 3 ปี

12. สมศ. ย่อมาจากอะไร มีฐานะเป็นอะไร
ตอบ สมศ. คือ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชน (ประเมิน 1 ครั้งในทุก 5 ปี)

13. อัตราการอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัว
ตอบ ก่อนประถม (อนุบาล) 1,700 บาท/คน (ไมได้เพิ่ม)
ประถมศึกษา 1,900 บาท/คน นักเรียนต่ำกว่า 120 คนลงมา + 500 บาท/หัว
มัธยมศึกษาตอนต้น 3,500 บาท/คน นักเรียนต่ำกว่า 300 คนลงมา + 1,000 บาท/หัว
มัธยมศึกษาตอนปลาย 3,800 บาท/คน นักเรียนต่ำกว่า 300 คนลงมา + 1,000 บาท/หัว

14. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ยกเลิกมาตราใด
ตอบ มาตรา 37

15. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ มีกี่ฉบับ เปลี่ยนมาแล้วกี่ครั้ง ครั้งสุดท้ายเปลี่ยนเพราะอะไร
ตอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ มี 3 ฉบับ เปลี่ยนมาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งสุดท้ายเปลี่ยนเพราะการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเกิดความไม่คล่องตัวและเกิดปัญหาการพัฒนาการศึกษา จึงสมควรแยกเขต


16. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 เกิดจาก
ตอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2545 หมวดที่ 5 การจัดการศึกษาและการบริหาร

17. ระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการมีอะไรบ้าง
ตอบ 1. ระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง
2. ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา
3. ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐ ที่จัดการศึกษาระดับปริญญา ที่เป็นนิติบุคคล

18. การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ มีกี่ส่วน กี่กรม ได้แก่อะไรบ้าง
ตอบ มี 6 ส่วนราชการ แต่มีฐานะเป็นกรม 5 กรม ดังนั้น สำนักงานรัฐมนตรี (ไม่ใช่กรม) ส่วน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สนง.ขั้นพื้นฐาน สนง.อาชีวะ และสนง.อุดมศึกษา เป็นกรม

19. ผู้บัญชาการข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ คือ
ตอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

20. ใครมีอำนาจในการประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตพื้นที่การศึกษา
ตอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดย 2013-12-30 12:12:53 [IP : 101.51.87.xxx]

ความคิดเห็น
81. คนพิการมีกี่ประเภท ได้แก่อะไรบ้าง
ตอบ มี 9 ประเภท

82. การศึกษาของคนพิการจัดให้ตอนไหน
ตอบ จัดให้ตั้งแต่แรกเกิด หรือพบความพิการ

83. ประเภทของการลามีกี่ประเภท และข้าราชการชายลาได้กี่ประเภท
ตอบ การลามี 9 ประเภท ข้าราชการชายลาได้ 8 ประเภท เพราะเพศชายลาคลอดไม่ได้

84. การลาประเภทใดที่นับวันลาเฉพาะวันทำการ
ตอบ ลาป่วย (ธรรมดา) ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน

85. ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา เริ่มทำงานกี่โมง
ตอบ 08.30 – 16.30 น.

86. นโยบายของรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีกี่ข้อ
ตอบ นโยบายของรัฐบาลมี 8 ข้อ แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ระยะเร่งด่วน สร้างความเชื่อมั่น กระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน
ระยะที่ 2 มี 7 ข้อ นโยบายการศึกษาอยู่ในข้อที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

87. นโยบายการศึกษามีกี่นโยบาย
ตอบ มี 8 นโยบาย ที่เน้น ๆ คือ
นโยบายที่ 1 ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ
นโยบายที่ 3 พัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายที่ 4 เรียนฟรี 15 ปี

88. สถานศึกษา 3D คืออะไร
ตอบ 1. ด้านประชาธิปไตย (Democracy)
2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย (Decency)
3. ด้านภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด (Drug – Free)

89. ห้องสมุด 3 ดี ได้แก่อะไรบ้าง
ตอบ 1. หนังสือดี
2. บรรยากาศดี
3. บรรณารักษ์ดี

90. โครงการคืนครูให้นักเรียนได้แก่ใครบ้าง
ตอบ จ้างเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
จ้างนักการภารโรง

91. UTQ คืออะไร
ตอบ คือโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง

92. การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 เป็นเวลากี่ปี พ.ศ. ใด ถึง พ.ศ. ใด
ตอบ 10 ปี พ.ศ. 2552 – 2561

93. 4 ใหม่ คืออะไร
ตอบ กรอบแนวคิดทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ได้แก่
1. คนไทยหรือผู้เรียนยุคใหม่
2. ครูยุคใหม่
3. ระบบบริหารจัดการแบบใหม่
4. แหล่งเรียนรู้หรือสถานศึกษายุคใหม่

94. ประธานกรรมการนบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (กนป.) คือใคร
ตอบ นายกรัฐมนตรี

95. นโยบายการพัฒนาการศึกษาของ รมว. ศึกษาธิการ (นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ) มีกี่ข้อ
ตอบ 8 ข้อ

96. ในกระบวนการเรียนรู้มุ่งปลุกจิตสำนึกผู้เรียนในเรื่องใดมากที่สุด
ตอบ เรื่องการเมืองการปกครองโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

97. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องสอดคล้องกับอะไร
ตอบ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ

98. ผู้ใดดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู
ตอบ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

99. ผู้กำหนดหลักสูตรวิธีการสอบแข่งขันและวิธีการดำเนินการการสอบบรรจุครูผู้ช่วยคือใคร
ตอบ ก.ค.ศ.

100. ประธาน ก.ค.ศ. คือใคร
ตอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
By a Send  a 2013-12-30 12:18:48 [IP : 101.51.87.xxx]
61. โทษทางวินัยมีกี่สถาน ได้แก่อะไรบ้าง
ตอบ โทษทางวินัยมี 5 สถาน ได้แก่
1. ภาคทัณฑ์
2. ตัดเงินเดือน
3. ลดขั้นเงินเดือน
4. ปลดออก
5. ไล่ออก

62. ใครคือคณะกรรมการสอบสวนหรือมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีที่ ผอ.เขตกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ที่สมควรลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออก คือใคร
ตอบ ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา

63. จากข้อ 62. ในกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ใครพิจารณา
ตอบ ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาของผู้ถูกกล่าหาพิจารณา

64. ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันเกินกว่า 15 วันในคราวเดียวกันโดยไม่มีเหตุอันควร ถือว่าเป็นอย่างไร
ตอบ ถือว่าเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง

65. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดประสงค์จะออกจากราชการต้องยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ใด
ตอบ ต่อผู้บังคับบัญชา (ผู้อำนวยการ)

66. การลงโทษทางวินัยที่ไม่ร้ายแรง (ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน) มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อใคร
ตอบ มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

67. การลงโทษทางวินัยที่ร้ายแรง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ปลดออก ไล่ออก) มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อใคร
ตอบ ก.ค.ศ.

68. ผู้รักษาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มีกี่คน ใครบ้าง
ตอบ 4 คน คือ
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ® พัฒนาสังคม
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ® ครู
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ® ทนาย
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ® ตำรวจ

69. ประธานกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ คือใคร
ตอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

70. ประธานกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร คือ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ประธานกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด

71. ผู้มีอำนาจต่าง ๆ เช่น การอนุญาตหรือแต่งตั้ง มี 2 คน เท่านั้นคือใคร
ตอบ 1. ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
2. ผู้ว่าราชการจังหวัด

72. เด็กคือ บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส

73. การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใด ให้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ และห้ามเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

74. เด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์มีกี่ประเภท
ตอบ 8 ประเภท

75. เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพมี 3 ประเภท ได้แก่
ตอบ 1. เด็กที่ถูกทารุณกรรม
2. เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิด
3. เด็กที่อยู่ในสภาพที่ต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกำหนดกระทรวง

76. การส่งเด็กไปสถานแรกรับให้อยู่ได้ไม่เกินกี่วัน
ตอบ 7 วัน แต่เพื่อประโยชน์ของเด็กอยู่ได้รวมกันแล้วไม่เกิน 30 วัน

77. ผู้ใดขัดขวางไม่ให้พนักงานเข้าปฏิบัติหน้าที่ ฝ่าฝืนกำหนดศาล จัดตั้งหรือดำเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กโดยไม่ได้รับใบอนุญาต มีบทกำหนดโทษอย่างไร
ตอบ จำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

78. ผู้ใดที่กระทำต่อเด็กไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ หรือยุยงส่งเสริมให้เด็กฝ่าฝืนกฎบัญญัติมีบทกำหนดโทษอย่างไร
ตอบ จำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

79. ผู้ใดที่โฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชน เกี่ยวกับข้อมูลของเด็กและผู้ปกครองจะทำให้เกิดความเสียหายเปิดเผย ชื่อสกุล ภาพเด็ก และทำร้ายจิตใจ กักขัง ทอดทิ้ง มีบทกำหนดโทษอย่างไร
ตอบ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 60,000 บาท

80. คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ มี 26 คน

By a Send  a 2013-12-30 12:18:06 [IP : 101.51.87.xxx]
41. ค่าขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู ฉบับละเท่าไหร่
ตอบ 500 บาท

42. ค่าต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ครั้งละเท่าไหร่
ตอบ 200 บาท

43. ก.ค.ศ. คือ
ตอบ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มี 31 คน

44. อ.ก.ค.ศ. คือ
ตอบ คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา (มัธยม 10 คน ประถม 10 คน)

45. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรคมีกี่โรค ได้แก่โรคอะไรบ้าง
ตอบ 5 โรค ได้แก่
1. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจของสังคม
2. วัณโรคในระยะติดต่อ
3. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
4. โรคติดสารเสพติดให้โทษ
5. โรคพิษสุราเรื้อรัง

46. ผู้มีอำนาจบรรจุแต่งตั้งตามมาตรา 53 ได้แก่ ใครบ้าง
ตอบ 1. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยอนุมัติ ก.ค.ศ.
2. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
3. ผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

47. ครูผู้ช่วยต้องเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลากี่ปี และประเมินครูผู้ช่วยทุก ๆ กี่เดือน
ตอบ 2 ปี นับตั้งแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ มีการประเมินครูผู้ช่วยทุก ๆ 3 เดือน

48. ผอ.แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มกี่คน ได้แก่ใครบ้าง
ตอบ แต่งตั้ง 3 คน ได้แก่
1. ผอ. หรือ รอง ผอ. เป็นประธาน
2. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นกรรมการ
3. ครูพี่เลี้ยง กรรมการและเลขานุการ

49. กรณีครูผู้ช่วยมีผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่ำกว่าเกณฑ์ ให้ทำอย่างไร
ตอบ 1. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งทบทวน
2. ถ้าทบทวนแล้วคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งให้ครูผู้ช่วยนั้นออกจากราชการภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่รับรายงาน แล้วแจ้งให้ผู้นั้นทราบโดยเร็ว

50. กรณีครูผู้ช่วยมีผลประเมินผ่านเกณฑ์ ทำอย่างไร
ตอบ เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติและผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

51. การย้ายต้องได้รับอนุมัติจากใคร
ตอบ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

52. การย้ายมีกี่กรณี ได้แก่อะไรบ้าง
ตอบ การย้ายมี 3 กรณี ได้แก่ การย้ายปกติ การย้ายกรณีพิเศษ และการย้ายเพื่อประโยชน์ทางราชการ

53. การย้ายกรณีใดที่ไม่ระบุเงื่อนเวลา
ตอบ การย้ายเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง การย้ายเนื่องจากถูกคุกคามชีวิต

54. การย้ายย้ายได้ปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ช่วงใดบ้าง
ตอบ 1. ยื่น 1 – 15 ก.พ. พิจารณาถึง 31 ก.ค. ของปีเดียวกัน
2. ยื่น 1 – 15 ส.ค. พิจารณาถึง 31 ม.ค. ของปีถัดไป

55. การเลื่อนเงินเดือน เลื่อนปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ช่วงใดบ้าง
ตอบ 1. ช่วงแรก 1 ต.ค. – 31 มี.ค. เลื่อนในวันที่ 1เม.ย.
2. ช่วงหลัง 1 เม.ย. – 30 ก.ย. เลื่อนในวันที่ 1 ต.ค.

56. การลาบ่อยครั้ง คือ
ตอบ 1. ข้าราชการปฏิบัติงานตามโรงเรียน ลาเกิน 6 ครั้ง
2. ข้าราชการปฏิบัติงานตามสำนักงาน ลาเกิน 8 ครั้ง

57. มาทำงานสายเนือง ๆ คือ
ตอบ 1. ข้าราชการปฏิบัติงานตามโรงเรียน มาทำงานสายเกิน 8 ครั้ง
2. ข้าราชการปฏิบัติงานตามสำนักงาน มาทำงานสายเกิน 9 ครั้ง

58. ความผิดลหุโทษ คืออะไร
ตอบ จำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1000 บาท

59. ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ คือ อยู่โรงเรียน แต่ไม่สนใจเป็นธุระ ปล่อยงานคั่งค้าง
ละทิ้งหน้าที่ราชการ คือ ไม่อยู่ในโรงเรียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่

60. การย้ายเพื่ออยู่กับคู่สมรส อยู่กับบิดามารดา กลับภูมิลำเนา เป็นการย้ายกรณีใด
ตอบ กรณีปกติ

By a Send  a 2013-12-30 12:15:15 [IP : 101.51.87.xxx]
21. ระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
ตอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

22. การปฏิบัติราชการแทน คือ
ตอบ การมอบอำนาจให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการ โดยผู้มอบอำนาจยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

23. การรักษาราชการแทน ใช้ในกรณีใด
ตอบ ใช้ในกรณีผู้ดำรงตำแหน่งไม่มีหรือไม่อยู่สถานที่ทำงาน

24. ในการรักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ถ้ามีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาหลายคน ต้องให้ใครแต่งตั้ง รอง ผอ. คนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน
ตอบ ผู้แต่งตั้ง รอง ผอ. ให้รักษาราชการแทน ผอ. คือ ผอ.เขต

25. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจำนวน
ตอบ ไม่เกิน 27 คน

26. พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 เกิดจาก
ตอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2545 มาตรา 53

27. คณะกรรรมการคุรุสภา มี 39 คน
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ มี 17 คน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มี 23 คน

28. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียกว่าอะไร และมีฐานะเป็นอะไร
ตอบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกว่า คุรุสภา มีฐานะเป็นนิติบุคคลในกำกับของ ศธ.

29. คณะกรรมการชุดใดทำหน้าที่ในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ตอบ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

30. คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ คือ
ตอบ 1. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
2. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง
3. ผ่านการฝึกสอนไม่น้อยกว่า 1 ปี

31. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มีกี่ประเภท อะไรบ้าง
ตอบ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มี 4 ประเภท ได้แก่
1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ศึกษานิเทศก์)

32. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีอายุกี่ปี และต่อใบอนุญาตอย่างไร
ตอบ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีอายุ 5 ปี ต่ออายุโดยการยื่นคำขอต่อเลขาธิการคุรุสภาก่อนหมดอายุไม่น้อยกว่า 180 วัน

33. มาตรฐานวิชาชีพมีจำนวน 3 มาตรฐาน แก่อะไรบ้าง
ตอบ 1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
3. มาตรฐานการปฏิบัติตน

34. จรรยาบรรณวิชาชีพ เอามาตรฐานวิชาชีพข้อใดมาทำเป็นจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตอบ มาตรฐานการปฏิบัติตน

35. จรรยาบรรณของวิชาชีพ มีกี่จรรยาบรรณ ได้แก่อะไร
ตอบ จรรยาบรรณของวิชาชีพมี 5 จรรยาบรรณ ได้แก่
1. จรรยาบรรณต่อตนเอง
2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
3. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
4. จรรยาบรรณต่อต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
5. จรรยาบรรณต่อสังคม

36. ผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณาโทษผู้ประกอบวิชาชีพ คือใคร
ตอบ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

37. โทษทางวิชาชีพ (โทษทางจรรยาบรรณ) มีกี่สถาน ได้แก่อะไรบ้าง
ตอบ 5 สถาน ได้แก่
1. ยกข้อกล่าวหา
2. ตักเตือน
3. ภาคทัณฑ์
4. พักใบอนุญาต
5.

38. สมาชิกคุรุสภามีกี่ประเภท ได้แก่อะไรบ้าง
ตอบ มี 2 ประเภท ได้แก่ สมาชิกสามัญ และสมาชิกกิตติมศักดิ์

39. ถ้ามีบุคคลที่ประกอบวิชาชีพควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีบทกำหนดโทษอย่างไร
ตอบ จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ จำ+ปรับ

40. ถ้ามีบุคคลที่อยู่ระหว่างพักใบอนุญาตแล้วไปประกอบวิชาชีพ มีบทกำหนดโทษอย่างไร
ตอบ จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ จำ+ปรับ

By a Send  a 2013-12-30 12:14:09 [IP : 101.51.87.xxx]

ความคิดเห็น

โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]นายฮัมดี  หะยีและ

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.ปัตตานี เขต 2

นางสาวอรรญา  จุ้ยนคร

ที่ 1  เอกวิทยาศาสตร์

สพม 11

นายวรเดช  จริงจังชนังกูล

ที่ 1 เอกภาษาไทย 

สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

นางสาวปิยนุช  ศิริโสภาพงษ์

ที่ 1 เอกภาษาอังกฤษ

สพป ปทุมธานี เขต 2

 

นายศิรวิทย์  มุ่งธนวรกุล

ที่ 1 เอกพลศึกษา  สพม.10

นางสาวณณิฌญา  เจียมสุขสุจิตต์

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์ 

สพม 11

นายธนรัชต์  ศิริวัฒน์

ที่ 1 เอกดนตรีสากล

สพม.36

นางสาววาลิกา  รักยินดี

ที่ 1 เอกคอมพิวเตอร์

สพป.ราชบุรี เขต 1

นายปิยานนท์  แก้วแกมทอง

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์

สพป.ปทุมธานีเ ขต 1

นางสาวชนิดา  คงไข่ศรี

ที่ 1 เอกสังคมศึกษา

สพป.สุราษฎรธานี เขต 1

นายศิวุทธ  กุศลพรสร้าง

ที่ 1 เอกคณิตศษสตร์

สพป.นครราชสีมา เขต 4

นายธนัตท์  โสตถิกุล

ที่ 1 เอกพลศึกษา  สพม.42

นางสาวนิตยา  สุขแจ่ม

ที่ 1  เอกสังคม

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

นายมนตรี  โพธิ์ทับทิม

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพป.นครสวรรค์ เขต 2

นางสาวศิริกุล  อุ่นศิลป์

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพม.32

นายพลกฤต  ศรีนันตา

ที่ 1 เอกดนตรี

สพป.เชียงใหม่ เขต 3

นางสาวทิพยาภรณ์  เศวตนัย

ที่ 1 เอกนาฏศิลป์

สพป.นครราชสีมา เขต 4

นายศราวุธ  จงรักวิทย์

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.กระบี่

นางสาวนฤมล  คำพุทธ

ที่  1 เอกภาษาจีน

สพม.14

นาวศรายุทธ  ท้าวประสิทธิ์

ที่ 1 เอกพลศึกษา สพม.5

นางสกาวทิพย์  สังคปาล

ที่ 1 เอกทัศนศิลป์

สพม.14

นายธนารักษ์   บุญกาญจน์

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

นางสาวพัชรินทร์  สิทธิภูมิ

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพม.18

นายต่อศักดิ์  ศรีแก้วแฝก

ที่ 1 เอกภาษาอังกฤษ

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

นางสาวณัฐชยา  นาควิสุทธฺื

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์

สพป.กำแพงเพชร เขต 2

นายจิรวัฒน์  โสมแก้ว

ที่ 1 เอกดนตรีไทย

สพป.ภูเก็ต

นางสาวเมธาวี  เชื้อสาย

ที่ 1 เอกปฐมวัย

สพป.เชียงใหม่ เขต 3

นายจอห์นสัน  มุมธุลี

ที่ 1 เอกพลศึกษา

สพป.สระแก้ว เขต 2

นางสาววิภาดา  ลาปะ

ที่ 1 เอกภาษาจีน

สพม.25

 

นางสาวธาริตา  นนสุวรรณ

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพม. 11

 

กาญจนาณัฐ  หุ่นโพธิ์

ที่ 1 เอกอังกฤษ นครสวรรค์ 2

จุลดิฐ  อุ่นหนองกุ่ง

ที่ 1 เอกอุตสาหกรรม สศศ

ธีรพล  ทรัพย์ทวี

ที่ 1 คณิตศาสตร์ เชียงใหม่ 5

ธนาภรณ์  เงินเนตร

ที่ 1 เอกเคมี สพม. 42

นรินทร์ ธุรธรรม

ที่ 1 เอกปฐมวัย  เลยเขต 3

อุษณีย์  ลานรอบ

ที่ 1 เอกวิทย์ ประจวบ 2

แสงจันทร์  ศรีสุทธา

ที่ 1 เอกปฐมวัย เชียงราย 3

ภัทร  เจริญกุล

ที่ 1คณิตศาสตร์ กาญจน์บุรี 2

ตรัย  แกลงกระโทก

ที่ 1 เอกอังกฤษ ตาก เขต 2

อาทิตย์  ชมชาติ

ที่ 1 เอกภาไทย นครสวรรค์2


วรเชษฐ์  ไชยสงค์

ที่ 2 เอกสังคม สพม.30

กรรณิการ์  ละออง

ที่ 2 เอกสังคม ลพบุรี 2


อนุสรณ์  ช่ออังชัน

ที่ 2 เอกคอมฯ กาญจน์ 3

พิไลวรรณ  ทองมาก

ที่ 2 เอกเคมี สพม.1

อดุลย์  หลักชัย

ที่ 1 ฟิสิกส์  สพม 29
 

 

หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ติวสอบครูต้องยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์ 
ติวที่นี่ดีที่สุด  เข้มข้น  สะใจ   เข้าใจง่าย ตรงประเด็นเป็นคะแนนสอบ 
 มีผลงานลูกศิษย์สอบติดและได้บรรจะมากที่สุดทุกปี