กระทรวงศึกษาธิการ xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ยุทธศาสตร์ 2555

 

ภายใต้กรอบเวลา 2 ปี กระทรวงศึกษาธิการจะสามารถพัฒนา 5 ศักยภาพของพื้นที่ ใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ ให้สามารถแข่งขันได้  ใน 5 ภูมิภาคหลักของโลก

 

วิสัยทัศน์ 

ภายในปี  2555 กระทรวงศึกษาธิการ จะเป็นองค์กรหลักที่ทรงประสิทธิภาพในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคลากรของชาติ   เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดี สร้างความมั่งคั่งทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคมให้กับประเทศ  ด้วยฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และศักยภาพของประเทศ

 

ภารกิจ

พัฒนา ยกระดับ และจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถให้ประชาชนได้มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่งคั่งและมั่นคง เพื่อเป็นบุคลากรที่มีวินัย เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมจริยธรรมมีสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม


หลักการพื้นฐาน

•      คำนึงถึงศักยภาพและบริบทรอบๆ ตัวผู้เรียน

•      พัฒนาและยกระดับองค์ความรู้และกระบวนการเรียนการสอน ให้ทัดเทียมอารยะประเทศ ด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม่

•      มุ่งสู่เป้าหมายของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับศักยภาพในการทำงานให้กับบุคลากรคนไทย ให้แข่งขันได้ในระดับสากล

 

ศักยภาพ

•    ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่

•    ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ

•    ศักยภาพของภูมิประเทศ และทำเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่

•    ศักยภาพของศิลป วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่

•    ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่

 

แท่งหลักสูตรของ 5 กลุ่มอาชีพ

•      กลุ่มหลักสูตรใหม่ด้าน เกษตรกรรม

•      กลุ่มหลักสูตรใหม่ด้าน อุตสาหกรรม

•      กลุ่มหลักสูตรใหม่ด้าน พาณิชยกรรม

•      กลุ่มหลักสูตรใหม่ด้าน ความคิดสร้างสรรค์

•      กลุ่มหลักสูตรใหม่ด้าน บริหารจัดการและการบริการ

 

วิธีการบริหารและการจัดการ

1.    กำหนดกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในแต่ละแท่งหลักสูตรใหม่ ของแต่ละแท่งอุตสาหกรรม

2.    มหาวิทยาลัย กำหนดหลักสูตรด้านวิชาการและการวิจัยที่สอดคล้องกับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในแต่ละแท่งหลักสูตรใหม่

3.    อาชีวะ กำหนดหลักสูตรด้านปฏิบัติการที่สอดคล้องกับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในแต่ละแท่งหลักสูตรใหม่

4.    มหาวิทยาลัย อาชีวะศึกษาและผู้ประกอบการร่วมพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้แก่ สพฐ เพื่อเชื่อมโยงหลักสูตรให้สอดคล้องและสัมพันธ์กัน โดยคำนึงถึงการประกอบอาชีพและการมีงานทำของผู้เรียนที่แท้จริง  

5.    ฝึกอบรมและคัดสรรผู้เชี่ยวชาญจากภายในและภายนอกเพื่อทำหน้าที่เป็นครูผู้สอน

6.    พัฒนาระบบและนำเทคโนโลยีการเรียนการสอนสมัยใหม่มาใช้ในการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพเทียบเท่าในระดับสากล

7.    ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการภายในกระทรวงศึกษาธิการเพื่อก่อให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการ

8.    จัดตั้งกองทุนตั้งตัวและมีศูนย์เพาะบ่มผู้ประกอบอาชีพเพื่อสนับสนุนการสร้างงานและการประกอบอาชีพของผู้ที่สำเร็จการศึกษา

9.    สร้างเครือข่ายสังคมและธุรกิจระหว่างผู้เรียน ผู้สอน นักวิจัย สถาบันการศึกษาและเครือข่ายภายในและภายนอก

10.สนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสทำงานและสร้างรายได้ ได้ตั้งแต่ขณะเรียน

11.เพิ่มองค์ความรู้พื้นฐานที่ควรสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความคิดสร้างสรรค์ และภาษาต่างประเทศ

12.มอบให้มหาวิทยาลัยเข้าร่วมทำหน้าที่จัดทำแผนยุทศาสตร์พัฒนาจังหวัดที่คำนึงถึง ศักยภาพของพื้นที่ ในแต่ละจังหวัดโดยแบ่งเป็น 2 ระดับคือ รับผิดชอบในระดับจังหวัด และภูมิภาค รวมถึงรับผิดชอบในการเข้าร่วมพัฒนายุทธศาสตร์ในแต่ละด้านของประเทศที่สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน ของโลก


Powered by AIWEB