ปฏิทินการรับนักเรียนประจำปี 2555

- ระดับก่อนประถมศึกษา  รับสมัครวันที่ ๒-๖ มีนาคม ๒๕๕๕ จับสลาก ประกาศผล และรายงานตัว วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕ และมอบตัววันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕

- ประถมศึกษาปีที่ ๑ รับสมัครวันที่ ๙-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ จับสลาก ประกาศผล และรายงานตัววันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕ และมอบตัววันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕

Follow us on Twitter

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของ รมว.ศธ.
 เกี่ยวกับ สพฐ.

 

 

317 ความโปร่งใสในการสอบบรรจุ
304 หารือกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
295 นำร่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 4 ภูมิภาค
264 รมว.ธ.ประชุมทางไกลกับ ผอ.สพท.
261 ซานต้าบริจาคช่วยอุทกภัย
255 เปิดงานคุณภาพ กศ.สู่ประชาคมอาเซียน ที่นครราชสีมา
247 เลื่อนสอบบรรจุบุคลากรทางการศึกษาอื่น 12 เขต
238 ประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ
235 จัดการมัธยมศึกษาอย่างมืออาชีพรองรับประชาคมอาเซียน
   
 

 

ข่าวย้อนหลังในรอบปีเกี่ยวกับ สพฐ.

- มัธยมศึกษาปีที่ ๑ แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) ประเภทความสามารถพิเศษ รับสมัครวันที่ ๓๐ เมษายน-๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕  สอบ ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มอบตัววันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

๒) ประเภทสอบคัดเลือกและใช้คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รับสมัครวันที่ ๓๐ เมษายน-๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สอบวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ประกาศผลและรายงานตัววันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และมอบตัววันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๓) ประเภทจับสลากในเขตพื้นที่ รับสมัครวันที่ ๓๐ เมษายน-๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕  จับสลาก ประกาศผล และรายงานตัว วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และมอบตัววันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๔) ประเภทเงื่อนไขพิเศษ รับสมัครวันที่ ๓๐ เมษายน-๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ประกาศผลและรายงานตัววันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และมอบตัววันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

- มัธยมศึกษาปีที่ ๔ แบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่

๑) โรงเรียนที่สอนมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งเป็น ๑.ประเภทนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดิม รายงานตัววันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มอบตัววันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ๒. ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-Net จากนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอื่น รับสมัครวันที่ ๓๐ เมษายน-๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สอบวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ประกาศผลวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ รายงานตัววันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และมอบตัววันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕  และ ๓.ประเภทเงื่อนไขพิเศษ รับสมัครวันที่ ๓๐ เมษายน-๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ประกาศผลวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ รายงานตัววันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และมอบตัววันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๒) โรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งเป็น ๑.ประเภทความสามารถพิเศษ รับสมัครวันที่ ๓๐ เมษายน-๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สอบ ประกาศผล และรายงานตัว วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และมอบตัววันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ๒.ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-Net รับสมัครวันที่ ๓๐ เมษายน-๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สอบวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ประกาศผลและรายงานตัววันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และมอบตัววันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

- โรงเรียนลักษณะพิเศษ ได้แก่

๑) โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ รับสมัครวันที่ ๑๕-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ สอบวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕  ยกเว้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ สอบวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ประกาศผลสอบวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ รายงานตัวภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๕ และมอบตัวภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๒) โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ ก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาปีที่ ๑ รับสมัครวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สอบวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ประกาศผลวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕ รายงานตัววันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๕ มอบตัววันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ รับสมัครวันที่ ๑๕-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยมัธยมศึกษาปีที่ ๑ สอบวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ส่วนมัธยมศึกษาปีที่ ๔ สอบวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยประกาศผลพร้อมกันวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ รายงานตัวภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๕ มอบตัวภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

กรณีที่ไม่มีที่เรียน ให้ยื่นความจำนงขอจัดสรรที่เรียนรอบ ๒ ได้ที่สถานศึกษาหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยจะประกาศผลรอบ ๒ ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และรายงานตัวรอบ ๒ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

ซึ่งการกำหนดปฏิทินรับสมัครครั้งนี้ ได้ปรับให้สอดคล้องตามกำหนดการเลื่อนสอบ O-NET ประถมศึกษาปี่ที่ ๖ จากเดิมวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เป็นวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากเดิมวันที่ ๑๖-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เป็นวันที่ ๒๘-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยจะประกาศผลภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนครบถ้วนตามหลักสูตรและโรงเรียนไม่ต้องเร่งการสอนชดเชย ทั้งนี้ แม้จะมีการเลื่อนกำหนดการสอบแต่ สทศ.สามารถดำเนินการในตรวจข้อสอบได้ทันแน่นอน อย่างไรก็ตามในส่วนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ยังคงกำหนดเดิมคือวันที่ ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕


Powered by AIWEB